تبلیغات
بانک پایان نامه و تحقیق و پروژه - مطالب ابر پایان نامه
 
بانک پایان نامه و تحقیق و پروژه
دانلود پروژه,پروژه,دانلود پایان نامه ,پایان نامه,دانلود تحقیق,تحقیق,دانلود جزوه,جزوه آموزشی,دانلود مقاله ,مقاله
 
 

عنوان كامل : پایان نامه دبستان دخترانه در بافت تاریخی کاشان

تعداد صفحات : 169

دسته : معماری

توضیحات :

مقدمه

اهمیت دادن به طراحی فضاهای آموزشی امری مهم و جدی می نماید زیرا با توجه به نیازهای اساسی در مناطق دور افتاده و وجود مدارس دو نوبتی در شهرهای بزرگ و مدارس قدیمی و تخریبی ، مدارس کنونی با شتاب و بدون توجه به مطلوبیت مدرسه و شکل زمین ، ویژگی سایت و اقلیم ، نیازهای کودکان ،  استانداردهای فنی ، ملاحظات محیطی هویت معماری و..... بصورت تیپ ساخته می شود . و فضایی که در درون این مدارس پدید می آید فاقد هر گونه نقش سازنده و حمایت کننده در تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان بوده و فضایی کسل کننده و ملال آوربی هیچ تناسبی با روحیات سراسر شور و تحرک کودکان است که باعث می شود ذهن کنجکاو و روح پوینده کودک سرکوب گردد و این امر در نهایت پتانسیل ابتکار و خلاقیت را از جامعه خواهد گرفت . بنابراین  دستیابی به اصول طراحی مدارس دبستانی برای کودکان که بر سه پایه شناخت نیازهای جسمی – روانی کودکان ، شناخت نظام آموزشی در جهت هماهنگی فضای فیزیکی با اهداف ، برنامه ریزی و روشهای آموزشی و شناخت عوامل محیطی موثر بر کالبد مدرسه استوار است که امری بسیار مهم و ضروری برای طراحی می باشد. با این وجود عدم ارتباط بین پژوهش ، آموزش و عمل را می توانی از نقایص مهم جامعه علمی و اجرایی فعلی ایران دانست . پیچیدگی و چند بعدی بودن مسئله آموزش و پرورش و ساخت مراکز آموزشی که از ابعاد مختلفی چون روانشناسی کودک و نوجوان ، روانشناسی محیط ، جامعه شنا سی ، مسائل اعتقادی و فرهنگی ، فلسفه معماری ، ابعاد کالبدی و فضایی ، کیفیت های بصری و ادراکی و ابعاد زیبا شناسی و جنبه های محیطی و اقلیمی و مسائل تکنولوژی و غیره برخوردار است . مستلزم همکاری متخصصین مختلف در یک نظام سیستمی و مرتبط خواهد بود ساخت معماری با هویت و کیفیت مطلوب مستلزم پیوند نزدیک و ارتباط دائمی و مستقیم بین چهار عامل تحقیقات و تدوین اصول و ضوابط آموزش طراحان ، طراحی و اجرا می باشد که می بایست بطور دائم تداوم یافته که به تکامل مطلوب برسد .

این گزارش که با مطالعات ، برداشتهای میدانی و کتابخانه ای فراوان صورت گرفته به منظور طراحی یک دبستان دخترانه 15کلاسه دریافت قدیم کاشان با توجه به ویژگی های بافت و سیستم آموزشی مدرن و متناسب با روانشناسی رشد کودکان و ضوابط مدارس ابتدایی انجام گردیده است .در همین راستا و به جهت دستیابی به  نظم فکری و قانونمندی کلی در طی مسیر در فصل اول به جستجو برای دستیابی به برنامه کالبدی پرداخته شده و در فصل دوم برنامه کالبدی تدوین شده است و در فصل سوم طراحی با توجه به برنامه کالبدی بدست آمده ، انجام شده است .

در فصل اول سعی شده با گفتگو با مدیران و مسئولان ، بررسی نمونه های داخلی و خارجی و نمونه های در حال اجرا و مطالعه کتب ، مجلات ، مقالات و تحقیقات انجام شده در این زمینه و همچنین آشنایی با بستر طرح ، شناخت کلی و آشنایی با موضوع در جهت دستیابی به برنامه کالبدی انجام گیرد و در فصل دوم به کلیات و امهات طرح برنامه فضایی ، بستر طرح و فن ساختمان که برنامه کالبدی را تشکیل می دهند اشاره شده است و در فصل سوم به توضیح گامهای رسیدن به طرح شامل آلترناتیوها ،انتخاب گزینه مطلوب ،تجزیه وتحلیل طرح بدست آمده از جهت ،خصوصیات کلی طرح ،تفاوت با برنامه ، هماهنگی با محیط اطراف ، مصالح ،تائسیسات ،تدابیر اقلیمی اختصاص دارد .

هدفم از این گزارش آشنایی با فرآیند طراحی معماری بوده است و انتخاب موضوع مدرسه تنها یک برنامه است و حتی طراحی از طرح بر این مهمتر بوده است گزارش حاضر حاوی فعالیتهایی است که برای دستیابی به طرح معماری ارائه شده است. دقت در مصادیق و گستره فعالیت ها و فضاها ، جمع آوری آراء و نظریات مدیران با مشخص شدن برنامه مدرسه در قالب کالبدی و همچنین محل استقرار آن و سپس ارائه ایده های اولیه در قالب صورتهای کلی ساختمان و کلیات تقسیم بندی درونی برای دستیابی به طرح معماری ارائه شد و در جلسات منظمی توسط استاد راهنما به نقد و بررسی این صورتها در قالب آداب و روش و مراحل طراحی و توجه به برنامه های طرح  ،عرصه ها، فضاها ، ارتباطات ، کیفیات و کمیت آنها پرداخته شد ، نتایج حاصل از این جلسات صورت کلی ارائه شده را در مراتب مختلف آن اصلاح می نمود و وضوح بیشتری می بخشید .

امیدوارم گزارشی که پیش رودارید و نتیجه ماهها تحقیق و برداشت از منابع گوناگون است ، مقبول واقع شود و گامی در جهت طراحی مدارس برپایه نیازهای کودکان و استانداردهای آموزشی جدید باشد .

در خاتمه لازم است از راهنمایی های دلسوزانه و زحمات بی دریغ اساتیدراهنما ،آقای مهندس نوایی و آقای مهندس رزمگاه و تمامی اساتیدی که در مراحل مختلف برنامه ریزی و طراحی مرا یاری نمودند تشکر و قدر دانی نمایم .

 فهرست مطالب         

چکیده مطالب 
مقدمه
 
 فصل اول : جستجو برای دستیابی به برنامه کالبدی 
1)    گفتگو با مدیران و مسئولان آموزش و پروش                     
2)    از نمونه ها بیاموزیم:
2-1- دبستان شهید بهشتی (بهارنو)
2-2- دبستان بهشت
2-3- دبستان رازی 
2-4- مجموعه کتابچی 
2-5- دبستان آسیه 
2-6- راهنمایی محتشم
2-7- دبیرستان دخترانه هدف 
2-8- مجموعه غیر انتفاعی مهدوی
2-9- مجموعه غیر انتفاعی راه رشد 
2-10- مدرسه شیروشی ژاپن 
2-11- دبستان توت فرنگی در کانادا 
2-12- دبستان میشل زینر دروین 
2-13-دبیرستان مارک ایندرسدورف آلمان
 2-14- نتایج حاصل از بررسی نمونه ها 
3)آنچه از کتب و نشریات ادواری حاصل آمد 
3-1-ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی 
3-2-آیین کار طراحی(موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران)
3-3-اصول ومبانی طراحی فضاهای آموزشی درمقطع دبستان 
3-4-اصول و مبانی طراحی فضاهای آموزشی جلد ششم
3-5- سرشماری نفوس و مسكن 1375 شهرستان كاشان
3-6-انتخاب رنگ مناسب فضاهای آموزشی
3-7-ویژگی مدارس دخترانه
3-8-پهنه بندی اقلیمی ساختمانهای آموزشی
3-9-اصول و معیارهای طراحی فضاهای آموزشی و پرورشی
3-10-معماری سنتی كاشان
3-11- قوانین و دستورالعملهای احداث بناهای جدید در حریم بناهای تاریخی در بافت قدیمی
3-12-طراحی اقلیمی 
3-13-مجلات مدرسه نو (سازمان نوسازی و تجهیزات مدارس) 
3-14-الگوسازی مدارس دوره ابتدایی و راهنمایی برای اقلیم گرم و مرطوب و اقلیم سرد 
3-15-نقش فضاهای آموزشی در یادگیری دانش آموزان 
3-16-تاریخ تحولات مدارس ایران 
3-17-تهیه بروشور رنگ مناسب فضای آموزشی در دوره ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان
 3-18-اصول و مبانی طراحی فضاهای آموزشی 
4) تاملی در بستر طرح   
4-1- زمین 
4-2- محله 
4-3- منطقه 
 
 
فصل دوم: برنامه کالبدی 
1) کلیات :
1-1- برنامه راهبری ، موضوعی ، عملکردی 
1-2- بودجه کلی در اختیار 
1-3- شعار هاواهداف از جهت عملکردی و معنوی 
    2) برنامه فضایی :
2-1- عرصه های تشکیل دهنده مدرسه، نوع ارتباط عرصه ها با یک دیگر،سطح زیربنای هرعرصه، تذکرات درباره کیفیت عرصه ها
2-2- فضاهای تشکیل دهنده هرعرصه، نوع ارتباط فضاها با یکدیگر   ،سطح زیر بنای هر فضا ، تذکرات درباره کیفیت فضا ها 
2-3- بخش های تشکیل دهنده فضای باز ، نوع ارتباط بخش ها ، سطح هم بخش و تذکرات درباره کیفیت هر بخش 
2-4- نوع ارتباط بین فضای باز و بسته 
3) طرح و بستر طرح :
3-1- تاثیر زمین بر طرح(فضای باز و بسته)    
3-2- تاثیر همسایگان ( ساختمانها و معابر ) بر طرح 
3-3- تاثیر خصوصیات منطقه بر طرح(شرایط آب و هوایی-زلزله)
    4) فن ساختمان :
4-1- سازه 
4-2- مصالح 
4-3- تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 
 
 
فصل سوم : طرح و طراحی 
1)مقدمه (کلیات طرح )
2)نقشه ها و تصاویر خارجی و داخلی 
3)گام های رسیدن به طرح 
3-1-گزینه ها(آلترناتیوها )
3-2انتخاب گزینه مطلوب 
3-3تجزیه و تحلیل طرح به دست آمده 
4)خصوصیات کلی طرح
4-1- تفاوت با برنامه
4-2-هماهنگی با محیط اطراف 
 4-3- مصالح به کار رفته
 4-4-تاسیسات مکانیکی
 4-5-تدابیر اقلیمی 
 
 
فهرست منابع
پیوست 

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : معماری، پایان نامه، بافت تاریخی کاشان، طراحی فضاهای آموزشی، استانداردهای فنی،
لینک های مرتبط :


عنوان كامل : پایان نامه بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون

تعداد صفحات : 140

دسته : مدیریت

توضیحات :

چكیده :

تحقیق حاضركه یك تحقیق كاربردیست واز نظر گردآوری داده هاوتجزیه و تحلیل توصیفی وازنوع پیمایشی است.به دنبال مساله عدم شناخت و اطلاعات كافی درمورد كاركنان وتوانمندی آنهاوهمچنین نبود تحقیقات  در این زمینه و به منظور بررسی میزان توانمندی كاركنان  در گمركات استان كرمانشاه و. براساس مطالعات میشرا وبااستناد به مدل پنج بعدی توانمندی وتن وكمرون انجام گرفت . برای این منظوردرفصل دوم موضوع توانمندی- ابعاد- الگوها –دیدگاههای مختلف وتاثیرتوانمندی برنگرش كاركنان تشریح گردید-  بااستفاده از پرسشنامه – مصاحبه واسنادومدارك داده ها گردآوری شده وبا استفاده از آ؛زمون t ونرم افزارspssتجزیه و تحلیل شدند ودر نهایت به این نتیجه رسید كه كاركنان گمرك كرمانشاه ازتوانمندی بالایی برخوردارند لذا كاركنان توانایی انجام مسوولیتهای محوله- شهامت قبول نتایج  كارهایشان – رضایتمندی شغلی و توانایی خود سامانی  درشغل خود را دارند.

فهرست مطالب
عنوان
فصل اول: كلیات تحقیق   
1-1 مقدمه   
1-2 بیان مساله   
1-3 پیشینه تحقیق   
1-4  اهمیت وضرورت تحقیق   
1-5 اهداف تحقیق   
1-6  فرضیه های تحقیق   
1-7چارچوب نظری ومدل تحلیلی تحقیق   
1-8  نوع وروش تحقیق   
1-9 فلمرو مكانی تحقیق   
1-10  قلمرو زمانی تحقیق   
1-11روش نمونه گیری وتعیین حجم نمونه   
1-12ابزارهای گردآوری داده ها   
1-13  محدودیتهاوموانع تحقیق   
1-14  شرح واژه ها واصطلاحات بكار رفته درتحقیق   
1-15  منابع (كتابهاومقالات مورد استفاده در تحقیق)   
فصل دوم:مبانی نظری تحقیق   
2-1 مقدمه   
2-2 تعاریف ومفاهیم توانمندسازی   
3-2 دلایل توانمندسازی    
2-4 مزایای توانمندسازی    
2-5 فرهنگ سازمانی وتوانمندسازی    
2-6 دیدگاههای مختلف توانمندسازی    
2-6-1 دیدگاه عقلانی    
2-6-2 دیدگاه انگیزشی    
2-6-3 دیدگاه فوق انگیزشی    
3-6-4 دیدگاه سیستمی    
2-7 مدلهای توانمند سازی    
2-7-1 مدلهایی كه بر ویژگیهای عام توانمند سازی تاكید دارند    
2-7-2 مدلهای اقتضایی   
2-8 ابعاد توانمندسازی    
2-8-1 خود اثر بخشی    
2-8-2 خود سازمانی    
2-8-3 پذیرفتن شخصی نتیجه    
2-8-4 معنی دار بودن    
2-8-5 اعتماد    
2-9 عوامل روانشناختی توانمندسازی    
2-10 ویژگیهای سازمان توانمند    
2-11 متغیرهای موثر بر احساس توانمندی افراد    
2-11-1 ویژگیهای شخصیتی و فردی    
2-11-2 ویژگیهای گروه كاری    
2-12 فرایند توانمندسازی    
2-13روشهای توانمند سازی    
2-14 تاثیر توانمند سازی بر نگرش كاركنان   
2-14-1 تعهد در نوآوری برای روشهای انجام كار    
2-14-2 تغییر در مسوولیتها    
2-14-3 تغییر در یادگیری    
2-15 پیامدهای توانمند سازی      
2-16 نقش تفویض اختیاروواگذاری وظایف ومسوولیتها  در توانمند سازی    
2-17 شفاف كردن اهداف و نقش آن در توانمند سازی    
2-18 مشاركت اطلاعاتی و نقش آن در توانمند سازی    
2-19 گروه و توانمند سازی    
2-20 سبك رهبری متناسب با توانمند سازی   
2-21 نظارت بر توانمند سازی    
2-22 فرهنگ توانمند سازی     
2-23 توانمند سازی افراد و مدیران     
2-24 توانمند سازی و رضایت شغلی    
2-25 توانمند سازی وفشار عصبی    
2-26 منابع استفاده شده برای فصل دوم    
فصل سوم : روش شناسی تحقیق      
3-1 مقدمه    
3-2 روش تحقیق    
3-3 ابزار جمع آوری اطلاعات    
3-3-1 بررسی اسناد ومدارك     
3-3-2 پرسشنامه    
3-3-3 مصاحبه    
3-4  مقیاس سنجش نگرشها     
3-5 طیف لیكرت    
3-6 پایایی    
3-7 روایی   
-  تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی    
3-8 جامعه و نمونه آماری    
-  جامعه آماری    
-  حجم نمونه آماری   
3-9 روش نمونه گیری    
 3-10 تكنیكهای آماری مورد استفاده در تحقیق   
3-12 مدل تحلیلی تحقیق    
-  روش فرضی استقرایی    
-  روش قیاسی    
3-13 منابع استفاده شده در فصل سوم    
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل اطلاعات    
4-1 مقدمه    
4-2 توصیف داده ها   
4-3 استنباط اماری پیرامون فرضیه ها    
4-4 بررسی روایی و پایایی عوامل مطرح شده    
- تحلیل عاملی تاییدی    
فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات    
5-1 مقدمه    
5-2 نتایج    
5-2-1  نتایج حاصل از بررسی فرضیات    
5-2-2  نتایج جانبی   
پیوستها   
- آشنایی با سازمان گمرك و گمركات استان كرمانشاه   
- پرسشنامه 


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : مدیریت، پایان نامه، تحقیق، نرم افزارspss،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 8 شهریور 1394 :: نویسنده : آ آ

عنوان كامل : پایان نامه فسفاتكاری و آماده سازی سطوح فلزی

تعداد صفحات : 230

دسته : شیمی و زیست شناسی

توضیحات :

چكیده

آماده سازی سطوح فلزی

مجموعه فرایندی كه جهت آماده سازی سطح فلزات پیش از اعمال رنگ صورت می گیرد را Pre-treatment گویند كه شامل مرحله پیش چربیگیری، مرحله چربیگیری و مرحله فسفاتاسیون سطح می باشد.

پیش چربیگیری:

سطح فلز از لحظه تولید در شركتهای سازنده ورق ، با نوعی روغن محافظ پوشش داده می شود تا بعنوان حایل، سطح را از مجاورت مستقیم هوا دور نگه دارد و باین ترتیب از اكسید شدن سطح پیشگیری شود.

علاوه بر روغن محافظ، در ایستگاه پرس جهت شكل دهی به ورق فلزی از نوعی روغن بنام روغن كشش (بمنظور پیشگیری از پارگی ورق) استفاده می شود. روغن های محافظ، كشش و آلودگی های دیگر مانند گرد و غبار و ... در سالن رنگ بعنوان اجزاء آلوده و مزاحم باید از سطح فلز حذف شوند كه این فرایند بعنوان چربیگیری شناخته شده است.

پیش چربیگیری شامل حذف آلودگیهای روغنی عمده و متراكم سطوح بیرونی بكمك محلول چربیگیری و بروش دستی ( hand wiping) و زدودن گردو غبار و براده های فلزی از سطح ( بكمك واترجت ) می باشد البته اعمال واترجت مزیت دیگری نیز دارد و آن افزایش دمای سطح فلز می باشد.

چربیگیری:

چربیگیری شامل حذف آلودگیهای روغنی از تمام سطح (بیرونی و داخلی) فلز می باشد كه ضمن آن معمولآ بواسطه برخی مواد فعالساز موجود در چربیگیری سطح فعال و آماده فسفاته شدن می شود.

مواد چربیگیری معمولآ ماهیت قلیایی دارد كه چربی سطح را طی یك واكنش شیمیایی ( واكنش خنثی سازی صابونی شدن ) از سطح می زداید.

مواد چربیگیری شامل تركیبات قلیایی (Alkaline Components) و فعال كننده های سطح (Surfactants) می باشد.

تركیبات قلیایی از نظر ماهیت شیمیایی، بخش معدنی (inorganic ) ماده چربیگیری را تشكیل می دهند كه شامل كربناتها، سود (NaoH)، فسفاتهای قلیایی و سیلیكاتها می باشند. نقش این تركیبات فراهم كردن محیط قلیایی و نیز انجام واكنش شیمیایی جهت حذف آلودگیهای روغنی می باشد (واكنشهای صابونی شدن). سیلیكات ها جهت تسهیل در جدا سازی روغن از سطح بكار می روند. در حقیقت سیلیكات ها همانند ذرات ریز ماسه، آلودگیهای روغنی را بدور خود گرفته از سطح فلز جدا می كنند. نقش كربنات ها و دیگر آنیون های دو ظرفیتی، كاهش درجه سختی آب می باشد. بعبارت دیگر این آنیو نها با یونهای كلسیم و منیزیوم كه در آب سخت مقدار زیاد وجود دارند وارد واكنش شده و با خارج كردن این كاتیونها از حالت یونی و كاهش سختی آب ، شرایط را برای عمل یونهای تك بار مانند یون هیدروكسید فراهم می كنند.

سورفكتانت ها جزء تركیبات آلی می باشند كه نقش اصلی این مواد مرطوب نمودن آلودگی های روغنی ( كمك به نفوذ آب به ساختار چربی ها) و كمك به امولسیون شدن ذرات چربی ( پخش نمودن روغنها در محلول چربیگیری بصورت ذرات پراكنده و ریز ) می باشد ( wetting agent ). سورفكتانت ها با دارا بودن دو سر آلی و آبی از یك سر در روغن ها نفوذ می كنند و با سر دیگر در آب حل می شوند و باین ترتیب ذرات روغنی را بدرون محلول آبی می كشانند.

فهرست مطالب
* چکیده ۱
* مقدمه : آماده سازی فلز ۱۵
* فصل اول : سابقه تاریخی
* فسفاتکاری قبل از جنگ جهانی ۱۵
* فسفاتکاری درطی جنگ جهانی ۱۹
* توسعه در زمان جنگ ۲۵
* توسعه بعد از جنگ ۲۷
* فصل دوم : اندیشه‌های نظری
* مکانیسم‌های واکنش۳۰
* زینک اورتوفسفاتها۳۲
* فسفات منگنز ۳۲
* فسفات آهن ۳۳
* تشکیل پوشش ۳۳
* شتابدهنده‌ها ۴۳
* شتابدهنده‌های نیکل و مس ۴۶
* شتابدهنده‌های اکسید کننده ۴۷
* شتابدهندگی نیترات ۴۸
* شتاب با ترکیبات نیتر و آلی ۵۲
* کنترل آهن فرو ۵۵
* شتاب دهنده کلرات ۵۶
* پوشش فسفات فلزات قلیایی ۶۴
* مشخصات پوششهای فسفات و دیگر پوششهای تبدیلی ۷۰
* پوششهای زینک فسفات ۷۲
* پوششهای فسفات منگنز ۷۹
* تکامل پوشش ۷۹
* ایست گازدهی ۸۰
* منحنی‌های زمان – و زن پوشش ۸۰
* اندازه گیری پتانسیل ۸۰
* آزمون میکروسکپی ۸۲
* وزن و ضخامت پوشش ۸۳
* خلل و فرج پوشش ۸۸
* تردی هیدروژنی ۹۳
* فصل سوم : مهیا کردن سطح
* مقدمه ۹۵
* تمیز کننده‌های قلیایی ۹۷
* گرایشها جهت تکامل تمیز کننده قلیائی ۹۸
* عوامل ظریف سازی ۱۰۰
* زنگبری قلیائی ۱۰۰
* تمیز کننده‌های حلالی ۱۰۱
* چربیگیری با بخار ۱۰۲
* تمیزکاری با حلالهای قابل امولسیون ۱۰۳
* تمیزکاری با حلالهای امولسیون شده ۱۰۴
* تمیز کننده‌های حلالی دیگر ۱۰۴
* تمیز کننده‌های اسیدی ۱۰۵
* روشهای تمیزکاری مکانیکی و ویژه ۱۰۶
* تمیز کاری سایشی ۱۰۶
* تمیز کننده‌های بخاری و فشار بالا ۱۰۷
* تمیز کاری الکترولیتی ۱۰۷
* تمیزکاری مافوق صوتی ۱۰۸
* تمیزکاری خطی و غیر خطی ۱۰۹
* ارزیابی تمیز کننده ۱۱۰
* فصل چهارم : پوششهای پایه رنگ
* مقدمه ۱۱۱
* فرآیندهای فسفات آهنی سبک وزن ۱۱۴
* فرآیندهای با تمیز کننده جداگانه ۱۱۴
* تمیز کننده / پوشش دهنده‌ها (چربیگری و فسفاته توام) ۱۱۵
* فرایندهای زینگ فسفات به عنوان واسطه پیوندی رنگ با زمینه ۱۱۸
* فرآیند پاششی ۱۲۰
* آماده سازی برای رنگ الکترولیتی ۱۲۴
* سیستمهای آندی ۱۲۵
* سیستمهای کاتدی ۱۳۲
* زمینه‌های روی، آلومینیوم و آمیزة عناصر ۱۴۵
* آماده سازی برای پوشش پودر ۱۴۸
* آماده سازی فولاد ۱۵۰
* آماده سازی سطوح روی و فولاد گالوانیزه ۱۵۳
* آماده سازی آلومینیوم ۱۵۷
* محصول آمیزه‌ای ۱۵۷
* فصل پنجم : پوشش دادن ضخیم با فسفات – فسفاتکاری ضخیم
* مقدمه ۱۵۹
* فرآیندهای فسفات فرو ۱۶۰
* فرآیندهای فسفات منگنز ۱۶۱
* فرآیندهای زینک فسفات ۱۶۲
* عمل پوشش کاری جهت جلوگیری از زنگ زدن ۱۶۳
* مواد پوششی ضد زنگ ۱۶۵
* پارافین‌ها ۱۶۶
* مواد محافظ آلی ۱۶۶
* پوششهای فسفات سیاه ۱۶۷
* فرآیند با دوام کردن ۱۶۸
* روانکاری سطح یاتاقان۱۶۸
* فرآیند در عمل ۱۷۰
* تمیزکاری و شستشو ۱۷۱
* آماده سازی ۱۷۲
* فسفات کردن با فسفات منگنز ۱۷۲
* خشک کردن و روانکاری ۱۷۳
* قطعات عمل شده ۱۷۴
* فصل ششم :عمل آوردن قبل و بعد از فسفاتکاری
* مهیا کردن قبل از فسفاتکاری ۱۷۸
* عملیات بعد از فسفاتدار کردن ۱۸۳
* مواد عمل آورندة عاری از کروم ۱۹۱
* مواد عمل آورندة دیگر ۱۹۲
* فصل هفتم : فرآیند آماده سازی سطح خودرو ۱۹۴
* فصل هشتم : آزمایشات ۲۰۰
* تعاریف و مفاهیم ۲۰۳
* نتیجه گیری ۲۱۳
* منابع و مآخذ ۲۱۸


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : پایان نامه، فسفاتكاری، سطوح فلزی،
لینک های مرتبط :


عنوان كامل : پایان نامه بررسی خداشناسی سعدی با تکیه بر صفات باری تعالی

تعداد صفحات : 257

دسته : ادبیات فارسی و زبان شناسی

توضیحات :

 
مقدمه:
سعدی در تاریخ ادب فارسی شاعری بزرگ و نویسنده¬ای توانا وادیبی فرزانه شناخته شده است. بیت های بلندی كه وی به صورت غزل، قصیده ، رباعی و ترجیع بند سروده از یك سو و دو كتاب مشهور او – بوستان و گلستان- از سوی دیگر دلیل آشکاری بر فسحت میدان ادب و ابداع در تعبیر، در آثار اوست.
بازنگری شعر و اندیشه¬های والای سعدی در هر عصر و زمان و گلگشت در بوستان و گلستان وی كه، مشحون از عطر گل¬های فرهنگ اسلامی است، آدمی را به كمال انسانی و معنوی رهنمون می‌سازد.
آثار سعدی بازگوی تلاش او برای بیان معرفت خداست. در مجموعه او، همه پدیده¬ها هدفمند است،تا انسان را از معرفت غریزی به معرفت ربانی فرصت عروج بخشد.
        برگ درختان سبز پیش خداوند هوش                هر ورقی دفتری ست معرفت كردگار
«كلیات، ص 509»
«تسبیح كائنات، آمد و شد خورشید و ماه و پویائی و كارگری و رسالت باد و ابر و باران، شكوه كوهساران و دریاها، درختان، مرغان نغمه خوان، گیاهان و میوه¬های الوان، مراحل تكوین جنین ، یادكرد صفات جلال و جمال الهی و ده ها موضوع دیگر، آرمان شعری سعدی را در شناخت خداوند تشكیل می¬دهد.» ( )
شیخ اجل، اشعار بلندی را در توحید سروده است كه به صفات الهی چه جمالی و چه جلالی اشاره دارد و او را به داشتن علم و قدرت و لطف و كبریا ... توصیف می¬كند و ذات پاكش را از هر شائبه ای منزه می شناسند.

چكیده:

آنچه در این مجموعه گرد آمده است نتیجه بررسی دو اثر بزرگ سعدی – گلستان و بوستان –به تصحیح دكتر غلامحسین یوسفی است. هدف اصلی نگارنده بررسی خداشناسی سعدی با تكیه بر صفات باری تعالی بوده است.بخش اول شامل چكیده و پیش گفتار و مقدمه می‌باشد.

در بخش دوم، زندگی شیخ اجل سعدی بیان گردیده و در معرفی اجمالی او، اعم از تاریخ تولد، محل رشد، سفرها و استادان ، آثار و در آخر تاریخ وفات از منابع معتبر استفاده شده است.

 بخش سوم به تبیین ویژگی‌های سیاسی، اجتماعی، ادبی دوران سعدی پرداخته است.

در بخش چهارم خاستگاه فكری او مورد بررسی قرار گرفته است تا از این طریق ریشه‌های فكر و اندیشة او و آبشخور باورهایش معلوم گردد. از این رو به بررسی شباهت‌های سعدی با شهاب الدین ابوحفص سهروردی ،ابوالفرج بن جوزی، محمد و احمد غزالی همت گماشته شده است.

در بخش پنجم با طرح این فرضیه كه سعدی عارف است یا سخنوری متشرع، با بیان مضامین عرفانی و بیانات شرعی او، به فرضیه مورد نظر پاسخ داده شده است و در این حین با نگرش و تأمل در دو كتاب مشهور و معروف او «گلستان و بوستان» به آنچه تصدیق تشرع و عرفان اوست اشاره و نتیجه گیری شده است.

بخش ششم اختصاص به اصلی پایان نامه یعنی صفات و اسمای باری تعالی در دو اثر مذکور داشته و هر یك را به ترتیب الفبایی و به صورت مستقل با استناد به نوشته­ها و سروده­های شیخ آورده شده است.

در بخش هفتم صفتهایی را كه سعدی به ندرت از آنها استفاده كرده است به ترتیب الفبا یاد کرده است.

در بخش هشتم با بررسی اوصاف جمالی وجلالی به فرضیه های اصلی رساله پاسخ داده و نتیجه كلی پژوهش بازگو شده است.

فهرست
چكیده:    4
پیش گفتار    5
پیشینه تحقیق :    5
مساله تحقیق :    5
روند پژوهش :    5
مقدمه:    6
زندگی سعدی    8
زندگی سعدی:    9
پینوشت:    19
ویژگی‌های سیاسی، اجتماعی و ادبی دوران سعدی    23
ویژگی‌های سیاسی، اجتماعی و ادبی دوران «سعدی»:    24
جنگ اول صلیب:    26
2-الف) هجوم مغولان:    40
ب: اوضاع اجتماعی:    44
ج: اوضاع ادبی:    47
پی نوشت:    49
خاستگاه فکری سعدی:    54
خاستگاه فکری سعدی:    55
شهاب الدین ابوحفص سهروردی:    55
ابوالفرج بن جوزی:    56
«ابوحامد امام محمد غزالی توسی»:    56
احمد غزالی:    58
تأثیر شهاب الدین ابو حفص سهروردی بر سعدی:    58
تأثیر ابن جوزی بر سعدی:    66
نمونههای شباهت گلستان و بوستان، با کیمیای سعادت: (50)    67
تأثیر احمد غزالی بر سعدی:    71
گلستان و سوانح:    72
بوستان و سوانح:    78
پینوشت:    82
سعدی عارف یا متشرع؟    86
سعدی عارف یا متشرع؟    87
سعدی متشرع:    92
معاد و قیامت:    101
در بیان ترس از خدا و دوری از گناه:    116
نمونههایی در تحذیر از قیامت:    120
پینوشت:    122
بررسی صفتهای الهی    126
بررسی صفتهای الهی    127
پینوشت:    130
صفت «بخشنده»    131
پینوشت:    135
صفت «تواب»    136
پینوشت:    145
صفت «جبار»    146
پینوشت:    147
صفت «جهان آفرین»    148
پینوشت:    149
صفت «حق»:    150
پینوشت:    152
صفت «خالق»:    153
پینوشت:    158
صفت «داور»:    160
پینوشت:    164
صفت «دستگیر»    165
پینوشت:    167
صفت «دوست»    168
پینوشت:    170
صفت «رحمت»    171
پینوشت:    174
صفت ‍»رزاق»:    175
پینوشت:    179
صفت «سبحان»    180
پینوشت:    181
صفت «ستار»    182
پینوشت:    184
صفت «عالم الغیب»    185
پینوشت:    187
پینوشت:    192
صفت «علیم»    193
پینوشت:    195
صفت «غنی»    196
پینوشت:    198
صفت «فضل»    199
پینوشت:    200
صفت «قادر»    201
پینوشت:    203
صفت «قدیم»    204
پینوشت:    205
صفت «قهار»    206
پینوشت:    208
صفت «کبریاء»    209
پینوشت:    211
«صفت کریم»    212
پینوشت:    217
صفت«لطیف»    218
پینوشت:    220
صفت «مالک»    221
پینوشت:    223
صفت «مجیب»    224
پینوشت:    228
صفت «مستعان»    229
پینوشت:    231
صفت «واحد»    232
پینوشت:    234
صفت «وصف ناشدنی»    235
پینوشت:    237
صفت «وهاب»    238
« پینوشت»    241
صفاتی دیگر    242
صفاتی دیگر    243
نتایج کلی پژوهش    252
فهرست منابع و ماخذ:    255
فهرست اعلام    260


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : پایان نامه، خداشناسی، سعدی، صفات باری تعالی، ادبیات فارسی، زبان شناسی،
لینک های مرتبط :


جزئیات كامل :

عنوان كامل : بررسی میزان افسردگی در پرسنل بیمارستان شهید مطهری

تعداد صفحات : 95

دسته : روانشناسی و اجتماعی

توضیحات :

چكیده پژوهش

این پژوهش یك مطالعه توصیفی وتحلیلی بوده و به منظور بررسی مقایسه میزان افسردگی در پرسنل بیمارستان اعم از بخشهای مختلف (اطفال- زنان- مردان- ICU- اطاق عمل) صورت گرفته است. تعداد 100 نفر از كل پرسنل انتخاب و پرسشنامه ربك توزیع شده است.

هدف از پژوهش، اندازه گیری ومقایسه شیوع افسردگی در بخشهای مختلف  و رابطه بین متغیرهای زیر با افسردگی از طریق آزمون یك مورد بررسی قرار گرفته است كه شامل ( سن، جنس و وضعیت تحصیلی، سابقه بیماری و.......) می باشد.

بین نوع بخش و میزان بروز افسردگی رابطه معنادرای وجود نداشته و در میان متغیرهای فوق فقط میزان افسردگی با جنسیت رابطه معنا داری بدست آمده  است. پرسنل بیمارستان به نظر می رسد افسردگی به میزان زیادی وابسته به مسائل كلی جامعه می باشد كه بعنوان بخش مهمی از آن به شمار می آیند. فشار حرفه ای، تماس با بیماران دارای مشكلات ودردهای طاقت فرس، انتقال فشارهای همراهان بیمار وعدم توفیق درمان افسردگی زا خواهند بود.

فهرست مطالب
عنوان 
فصل اول: کلیات
- مقدمه پژوهش بیان مسئله
- اهمیت مسئله پژوهش 
- اهداف پژوهش 
- فرضیه ها و یا سوالات پژوهش 
- تعریف واژگان
فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش 
- مقدمه
- بررسی نظریه ها و فرضیات مربوط به موضوع پژوهش 
- اپیدیولوژی یا همه گیری شناسی افسردگی 
- سابقه تحقیقات در مورد افسردگی
فصل سوم: روش اجرای پژوهش 
- تعریف جامعه پژوهش 
- تعداد و نمونه، روش نمونه گیری، معیارهای انتخاب نمونه
- نوع پژوهش و روش انجام کار
- ابزار بکارگیری
- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها
- رعایت نکات اخلاقی 
فصل چهارم: یافته های پژوهش 
فصل پنجم:
- بحث و تفسیر نتایج پژوهش
- نتیجه گیری نهایی
- محدودیتهای و پیشنهادها
 
ضمائم:
- فهرست منابع ومأخذ
- پرسشنامه 

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : افسردگی، روانشناسی، اجتماعی، پرسنل بیمارستان، پایان نامه،
لینک های مرتبط :


جزئیات كامل :

عنوان كامل : پایان نامه تعیین ژنوتایپ ویروس هپاتیپ B در اهداء كنندگان 3 استان كرمان، یزد و اصفهان

تعداد صفحات : 75

دسته : پزشكی

توضیحات :

تعریف انواع اهداء كننده :

اهداء كننده بار اول : به اهداء‌كننده‌ای گفته می‌شود كه برای اولین بار مبادرت به اهداء خون كرده است.

اهداء كننده با سابقه : اهداء كننده‌ای است كه سابقه یك بار اهداء خون در طی سالیان گذشته را داشته باشد.

اهداء‌ كننده مستمر : اهداء كننده‌ای است كه حداقل در طی یكسال دوبار به اهدای خون مبادرت نموده است.

روش نمونه گیری : نمونه گیری بصورت تصادفی ساده می‌باشد.

روش انجام كار : برای جمع آوری اطلاعات از افرادی كه جهت اهدای خون مراجعه می‌كنند از روش مصاحبه مشاهده و آزمایش استفاده می‌شود و نمونه افرادی كه HDSAG آنها باشد جهت مطالعه انتخاب می‌شود. ابتدا بر روی نمونه‌ها عمل استخراج DNA ویروس ؟ B انجام می‌پذیرد سپس با استفاده از پرایمر اختصاصی جهت ژن B و با استفاده از روش mested PCR ژنP تكثیر می‌شود آنگاه محصول PCR تعیین توالی می‌شود.

نحوه اجرای تحقیق : مطالعه انجام شده یك مطالعه قطعی می‌باشد كه بر روی اهداء كنندگان خون 3 پایگاه یزد، اصفهان و كرمان انجام می‌شود به هنگام نمونه گیری از هر یك از اهداء كنندگان خون درخواست شد تا پرسش نامه‌ای را تكمیل نمایند كلیة مشخصات اهداء كنندگان شامل نام و نام خانوادگی، سن و جنس و تحصیلات و دفعات اهداء خون و عوامل و غیره‌ ثبت و ضبط شده باشد (پرسشنامة صفحه بعد) و 120 نمونه خون HBSAG جهت مطالعه جمع آوری شد.

هدف تحقیق :

هدف اصلی این مطالعه تعیین ژنوتایپ ویروس هپاتیپ B در اهداء كنندگان 3 استان كرمان، یزد و اصفهان است.

برنامه آنالیز آماری كه بر روی اطلاعات خام انجام گرفته است:

در این پژوهش پس از تعیین داده‌های خام بدست آمده و وارد كردن آنها به كامپیوتر و افزودن نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده به آنها با استفاده از برنامه از نوشته شده (SPSS) جداول توصیفی گردیده‌اند برای تعیین ارتباط (معنا دار بودن) از آزمون cha square یا xf استفاده شد فرول آزمون به ترتیب زیر است :

درجه آزادی

اختلاف معنا دار p<0/05 در نظر گرفته شد.

فهرست مطالب :

تعریف انواع اهداء کننده
هدف تحقیق
آزمایش مولکولی
استخراج DNA
PCR
PCR Nested
ژل الکتروفروز
تعیین توالی مولکول DNA (Soguncing)
آزمون مولکولی
استخراج DNA
مزایای استفاده از این کمیت
نگهداری و ماندگاری کمیت
مراحل استخراج
در محل استخراج ONA
در PCR
ژل الکتروفروز
موارد وسایل مورد نیاز
تهیه ژل آگارزیک درصد برای الکتروفروز DNA
تکثیر amplification
خالص سازی محصولPCR
موارد لوازم برای خالص سازی (DNA)
مراحل انجام کار
نتایج، حداول، منحنی‌ها
زیر نوع‌های (subtybess) ویروس هپاتیت
ژئوتیپ B
ژنوتیهای فرعی B
ژنوتیپ D
ژنوتیپ E
ژنوتیپ F
ژنوتیپ G
ژنوتیپ H
تغییرات خاص ژنوتیپ
روشهای تعیین ژنوتیپ
نوترکیبی
جهش
پژوهش‌های قبلی
بروز بالینی و درمان
مهاجرت


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : پایان نامه، ژنوتایپ، ویروس، هپاتیپ B، هپاتیپ، پزشكی،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 8 شهریور 1394 :: نویسنده : آ آ

جزئیات كامل :

عنوان كامل : پایان نامه قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران

تعداد صفحات : 80

دسته : حقوق و علوم سیاسی

توضیحات :

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی و قتل و عوامل موثر بر قتل  صورت گرفته است . كه قبل از شروع به موضوع قتل به تعریفی از جرم پرداخته ایم به خاطر اینكه قتل در جوامع بشری به عنوان جرم محسوب می شود و بعد از این موضوع در جهت بررسی پژوهش حاضر به صورت نه  فصل مشخص درمورد قتل و مجازات های قتل  انجام گرفته و  نتیجه  به دست آمده از تحلیل نه فصل تحقیق  مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد .
مقدمه
قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و بر اساس عنصر روانی شدت و خفت آن مشخص میگردد. قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل، عمد (بند الف م 206) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م 206) قتل خطا شبیه عمد (بند ب م 295) قتل خطای محض (بند الف م 295) قتل در حکم شبه عمد (تبصره 2 ماده 295) قتل در حکم خطای محض (تبصره 1 م 295) قتل غیرعمد (م 616-م 714) قتل در اثنای منازعه (م 615 ق م ا) تقسیم میگردد که در حقوق جزای فرانسه به قتل عمد ضرب و جرح منتهی به فوت ، و قتل غیرعمد تقسیم میگردد. در میان موارد فوق‌الذکر قتل عمد شدیدترین آنهاست که در حقوق جزای ایران به مصادیقی همچون قتل عمدی محض ، قتل در حکم عمد و قتل در اثنای منازعه و در فرانسه به قتل عمدی ساده و قتل عمدی مشدده تقسیم می‌گردد. که در بر گیرنده مواردی از قبیل: مسمومیت منجر به مرگ ، قتل سبق تصمیم قتل مستخدمین دولت ، قتل در اثر احراق عمدی، قتل توام با جنایت یا جنحه دیگر و قتل اولیا است . مواد از قتل عمدی محض (قتل با سونیت مسلم) آن است که جانی با قصد سلب حیات از مجنی علیه (ازهاق روح) بوسیله فعل غالبا یا نادرا کشنده سبب قتل مجنی علیه گردد. برای تحقق قتل عمدی محض سونیت خاص و عام تواما الزامی است . قتل در حکمم عمد نوع اول (ارتکاب قتل با فعل قتاله مطلق) زمانی ارتکاب مییابد که جانبی بدون قصد با ارتکاب فعل نوعا کشنده مطلق مباشر تا با تسبیباسبب قتل دیگری گردد. و هرگاه جانی بدون قصد قتل با ارتکاب فعل قتاله نسبی سبب قتل دیگری گردد قتل در حکم نوع دوم (ارتکاب قتل با فعل قتاله نسبی) تحقق یافته است . مصداق دیگر قتل عمدی محض در حقوق ایران قتل در اثنای منازعه است که میتواند ماهیتا مشمول یکی از موارد فوق‌الذکر گردد ولی بعلت ارتکاب در شرایط خاص مجازات آن تشدید میگردد. مجازات قتل عمدی در حقوق جزای ایران قصاص نفس است . اما در حقوق جزای فرانسه مجازات قتل عمدی ساده (هیجانی) سی سال حبس جنایی و مجازات قتل عمدی مشدده حبس جنابی دائمی است .

بیان مسئله
در قانون مجازات اسلامی و به طور كلی در هیچ یك از مقررات كیفری گذشته، تعریفی از شروع به جرم به عمل نیامده و مقنن تنها به تشریح مسئله شروع به جرم بسنده كرده است. در همین راستا، از شروع به قتل عمدی نیز تعریفی دقیق و مشخص در قوانین مدونه صورت نگرفته و لذا ارائه تعریفی مناسب از شروع به قتل عمدی، تا اندازه ای دشوار به نظر می رسد، مع ذالك تعریفی را كه می توان با توجه به ماده (613) ق.م.ا، از شروع به قتل به عمل آورد را در ذیل بیان می داریم:
«شروع به قتل عمد زمانی تحقق می یابد كه فردی به قصد سلب حیات از دیگری مبادرت به انجام عملیاتی داخل در عنصر مادی قتل عمد نماید، ولی قصد مرتكب به عللی خارج از اراده، معلق و بی اثر مانده و عملیات اجرایی به نتیجه مورد نظر مرتكب ختم نگردد.»
مانند موردی كه فردی با قصد ارتكاب قتل، مبادرت به ریختن سم در فنجان قهوه دیگری نماید، ولی به واسطه انجام عملیات سریع درمانی، اثر سم رفع شده و از مجنی علیه سلب حیات صورت نگیرد.

فرضیه های تحقیق
1-    قتل به عنوان یك جرم بشری
2-    انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتكب اختصاص به بیان جرایم جنایت نسبت به افرادبوده است

اهمیت موضوع
شروع به جرم به عنوان مفهومی جدید، در یكی یا دو قرن اخیر شكل گرفته و به عنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق كیفری امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه كه از اهمیت برخوردار بود، صرف ارتكاب جرم بود؛ به عبارتی، جرم یا ارتكاب می یافت و یا ارتكاب پیدا نمی كرد و در صورت اخیر، مجازاتی هم بر كسی كه نتوانسته بود فعل مجرمانه خویش را به اتمام برساند، بار نمی گردید؛ اما، بتدریج مفهوم نظم عمومی به عنوان ملاك تعیین جرایم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه ای كه امروزه هر عملی كه بتواند مراتب اخلال در نظم عمومی جامعه را فراهم نماید، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق كیفری قابلیت جرم انگاری، تعقیب و مجازات را دارد كه شروع به جرم نیز به عنوان مفهومی جدید یكی از این موارد است.
از نظر قانونی در كشور ایران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومی سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتی، شروع به جرم در جنایات، خود به عنوان جرمی مستقل، قابلیت تعقیب و مجازات داشت و در امور جنحه نیز وفق ماده (23) این قانون، منوط به تصریح در قانون گردیده بود، كه این معنا تا سال 1362؛ یعنی، تا زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی به قوت خود باقی بود، اما پس از آن با تصویب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامی، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گردید و مقنن آن را به عنوان جرمی مستقل واجد تعقیب و مجازات ندانست و تنها در صورتی امكان تعقیب و مجازات فردی كه شروع به ارتكاب جرمی كرده بود وجود داشت كه عملیات و اقداماتی را كه وی در راستای ارتكاب جرم مورد نظر خویش انجام می داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نیز كه قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مقنن مجدداً از همین رویه پیروی نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانونی، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردی كه مقنن خلاف آن را تصریح نموده باشد، همچون موارد شروع به كلاهبرداری و یا اینكه همان اندازه از عملیات اجرایی، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد كه در صورت اخیر، تعقیب و مجازات مرتكب به اعتبار ارتكاب شروع به جرمی كه ناتمام مانده نخواهد بود، بلكه به اعتبار ارتكاب جرم تامی خواهد بود كه مرتكب در راستای وصول به نتیجه جرم مورد نظر خویش انجام داده است.
با توجه به مراتب مذكور، شروع به قتل عمدی نیز علی رغم اهمیت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومی، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات می نمود؛ چرا كه، به عنوان مثال در مواردی كه فردی به قصد سلب حیات از مجنی علیه مبادرت به پرتاب كردن وی در آب می نمود و یا اینكه با ریختن سم در غذای او قصد ازهاق نفس از وی را داشت؛ ولی از مجنی علیه به عللی خارج از اراده مرتكب سلب حیات نمی گردید، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات بود؛ چرا كه صرف در آب انداختن كسی یا سم دادن به غیر، از نظر قانونی جرم تلقی نمی گردید تا مرتكب آن قابل تعقیب و مجازات باشد. نهایتاً در سال 1375، مقنن با تصویب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمی مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست كه ما در این مقوله، به بررسی ماده مذكور و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق قابل فرض آن می پردازیم.

فهرست مطالب

چكیده
مقدمه 1
تعریف جرم 2

فصل اول :
كلیات تحقیق  3
اشتباه در قتل 6.

فصل دوم :
مجازات شروع به قتل عمدی 15
 مجازات شروع به قتل عمدی توأم با ضرب و جرح مجنی علیه 18

فصل سوم :
قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی 22
هدف , مبنا و عناصر قتل در حكم شبه عمد 22
مقایسه قتل در حكم شبه عمده با سایر انواع قتل 28

فصل چهارم :
قتل از روی ترحم (اتانازی(31

فصل پنجم : 
قتل غیر عمدی 33

فصل ششم :
قتل در فراش 38

فصل هفتم :
مجازات قتل در نتیجه تیر اندازی 43

فصل هشتم :
تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه 49

فصل نهم :
قتل فرزند توسط مادر 57
قتل فرزند توسط مادر در حقوِ خارجی 58
قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ایران 60
قتل فرزند توسط مادر در فقه شیعه 63
ادله قصاص مادر برای قتل فرزند 64
قتل فرزند توسط مادر از دیدگاه فقهای اهل سنت 65
نتیجه گیری 67
پاورقی و منابع 71


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : حقوق، علوم سیاسی، پایان نامه، حقوق ایران، قتل،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 8 شهریور 1394 :: نویسنده : آ آ

جزئیات كامل :

عنوان كامل : پایان نامه گذری و نظری بر سقا‌خانه‌

تعداد صفحات : 168

دسته : معماری

توضیحات :

چکیده :

 

این تحقیق گذری است بر یكی از موضوعاتی كه چندین سالی است پیرامون آن خیلی صبحتی وجود ندارد و یا اگر باشد بسیار محدود است . هنوز هم این مكان تاریخی – مذهبی كه ریشه در نگرش های دینی ما دارد و کم کم با یك سری باورها و عقاید عجین شده ، در نظر بسیاری از اهمیت خود ساقط نشده و فقط گرد و غبار زمانه بر روی آن نشسته است .
در این تحقیق سعی كرده‌ام با کنکاشی  در تاریخ مطالبی  پیرامون علل پیدایش سقاخانه‌، معماری ظاهری آن ، عناصر ونشانه‌های نمادین در آن ، كه هر یك برای مردم معنا و مفهومی دارد را بگنجانم و از دیگر سو به پیوند سقاخانه و هنر پرداخته و نمونه هایی از این آثار ارائه گردیده است ،‌كه در طول این پروژه می‌توانید ملاحظه فرمایید  و با این آرزو که موثر واقع شود و چه بسا روزگاری ، سقاخانه نذر شما را نیز برآورده سازد.

  مقدمه
نخست باید معنی دین و هنر مشخص شود و سپس ربط حقیقی دین و هنر مورد تحقیق قرار گیرد تا در نهایت بتوان برای پرسش مذكور پاسخی مستدل یافت .
 «دین به معنای كل عبارت است از مجموعه فرامین ، قواعد و دستورات و احكام الهی كه برای خیر و سعادت و كمال انسان توسط پیامبران به بشر ابلاغ شده است . عنایت دین خیر و كمال مطلق است و كمال مطلق زیبایی حقیقی و جمال مطلق است . دریافت حقیقت مطلق ، شهودی است و عشق ذاتی ابنای بشر به حقیقت مطلق (حقیقة الحقایق) منشا شهود است و شهود میسر نشود الا به مسیر روح درعالم قدس و استغراق در دریای وحدت و آشنا شدن ذوق به توحید . »
حقیقت دین ، معرفت الهی است . موضوع و هدف دین ،‌وجود مطلق (‌خداوند)‌ است وشریعت ( دین ) راه و رسم الهی شدن را به انسان می‌آموزد تا صفات الهی در وجود انسان تجلی یابد و به مقام خلیفه الهی رسد .
الذی احسن كل شی خلفة و خدا كسی است كه هر چه را آفرید ، نیكو آفرید (‌آفریده او در نهایت حسن و زیبایی است ) .
در جهان چو حسن یوسف كس ندید         حسن آن دارد كه یوسف آفرید
 حضرت امام ( ره ) در كتاب شریف  دعای سحر می‌فرمایند :« بهاء به معنای زیبایی است و زیبایی عبارت است از وجود ، پس هر چه خیر و زیبایی و سناهست همه از بركات وجود است و سایه آن است تا آن جا كه گفته‌اند مساله اینكه وجود عبارت از خیر و زیبایی است همه از بدیهیات است پس وجود، همه‌اش زیبایی و جمال و نور و روشنی است و هر قدر وجود قوی‌تر باشد زیبایی‌اش عامتر و زیباتر خواهد بود .»
وجود تجلی واجب الوجود است . این تجلی و ظهور ، جلوه ی كمال مطلق و جمال مطلق و مساوی زیبایی است . اگر زیبایی ذات هنر باشد غایت هنر به امر خارج از ذات دلالت ندارد . پس غایت هنر همان حقیقت ذاتی آن و حقیقت ذاتی هنر ، زیبایی حقیقی است . از این باب ،‌موضوع و هدف ، دین و هنر امری واحد است . در هنر زیبایی حقیقی وجود مطلق و به عبارتی جمال مطلق است و از حیث تفاوتی میان موضوع دین و هنر نیست .
 « فلوطین معتقد است :« جسم زیبا از طریق بهره‌یابی از نیروی صورت بخشی كه از صور خدائی می‌آید ، وجود پیدا می‌كند . عقل و هر چه از عقل فیضان می‌یابد زیبایی اصیل روح است نه زیبایی ناشی از امور بیگانه و بدین جهت است كه می‌گویند روحی كه نیك و زیبا شود همانند خدا می‌گردد زیرا خدا منشا بخش بهتر و زیباتر هستی و به عبارت بهتر منشا خودهستی یعنی زیبایی است . روح ، موجودی خدائی و خود جزئی از زیبایی است و به هر چه نزدیك شود و دست یابد ، آن را تا آن حد كه قابلیت بهره‌وری از زیبائی دارد ، زیبا می‌سازد ، اگر بینی كه زیبا نیستی همان كن كه پیكر تراشان با پیكر می‌كنند ،‌ هر چه زیادی است بتراش و دور بینداز ، این جا را صاف كن ، آنجا را جلا بده ، كج را راست كن و سایه را روشن ساز و از كار خسته شو تا روشنایی خدائی فضیلت ، درخشیدن آغاز كند و خویشتن داری را برا و رنگ مقدسش بینی ،‌روح اگر خود زیبا نباشد زیبایی را نمی‌تواند دید از این رو كسی را كه می‌خواهد نیكی و زیبایی را ببیند نخست خود را باید همانند خدا كند و نیك و زیبا شود .»
اگر ذات هنر دینی است ، صورت هنر هم تجلی همان ذات است و صورت از ذات خود نمی‌تواند تخلف كند . این صورت ، صورت محسوس است و در هنرهای تجسمی كه با عینیت سروكار دارد صورت جسمانیه نامیده می شود .
 « میكل آنژ» می‌گوید :« هنر خوب برای نزدیكی به پروردگار است و در واقع جلوه‌ای از مظاهر زیبایی اوست .... نقاشی خوب ذره‌ای از كمال حق و نشانه‌ای از آوای موسیقی جان بخش آنست .... پس كفایت نیست استادی چیره باشی . باید روحت صفا داشته باشد و سلامت فكرت از روح القدس نشأت گیرد .
 «چکشم سنگ‌های سخت را صورت می‌دهد دستم آن را بر می‌گیرد هم فرمان می‌دهد یا آن را زیرو رو می‌سازد . بنابراین نیروی دیگری است كه سنگ سخت را نرم می‌كند و چكش خداوند است كه زیبایی می‌آفریند . من وبسیاری مثل من ، وظایفشان را چون فرمانی كه از طرف پروردگار به آنان داده شده ، انجام می دهند من با وجود ضغف و پیری ، به سبب عشق به پروردگارم كه همه امیدم بسته به اوست به هیچ وجهی از وظایفم دست برنخواهم داشت . »

فهرست مطالب :

مقدمه 1
فصل اول : نماد و نگرشی نمادین
1-1 نماد و نگرش نمادین به هستی 6
1-2 نماد و نقش آن در زندگی 10
فصل دوم : سقاخانه
2-1وجود افتراق فضاهای سنتی و مدرن 13
2-1-1 شناختی از دو واژه «نوگرایی» و «سنت گرایی» 13
2-1-2 گرایش به فضاهای شهری سنتی 14
2-1-3 مقایسه فضاهای سنتی و مدرن 16
2-2 فرهنگ واژگانی سقاخانه 18
2-3 علل پیدایش سقاخانه 24
2-4 دو عنصر اساسی در سقاخانه 31
2-4-1 آب 32
2-4-1-1 آب عنصر مقدس و مشترک در ادیان پهنه ی ایران زمین 34
2-4-1-2 آب در دیگر آیین های باستانی 36
2-4-1-3 آب در ادیان و آیین ها 37
2-4-1-3-1 آب در دیانت یهود 37
2-4-1-3-2 آب در مسیحیت 38
2-4-1-3-3 آب در آیین مندائی و صابئین 38
2-4-1-3-4 آب در اسلام 39
الف : بازتاب آب در اسلام 39
ب: آب در عرفان اسلامی – ایرانی 40
ج: آب ، واقعه كربلا و آب تربت 42
د: آب و مذهب دو روی یك سكه‌اند در سقا خانه 45
2-4- 2 آتش 50
2-4-2-1 آتش و نور در ایران باستان 50
2-4-2-1-1 اهمیت آتش و نور درجهان بینی آفرینش ایران باستان 53
2-4-2-1-2 آتش و نور واسطوره های آن در فرهنگ آریایی 53
2-4-2-2 كاركرد رمزهای آتش و نور در اسلام 54
2-4-2-3 كاركرد رمزهای آتش و نور در ایران 55
2-4-2-4 نور و هنر 56
2-5 معماری سقا خانه 57
2-6 عناصر نمادین سقا خانه 60
2-6-1 آینه 61
2-6-2 شمع ( چراغ نفتی ، لوستر ) 63
2-6-2-1 شعله شمع 64
2-6-2-2 سوگند به نور و روشنایی و فروغ و شمع افروزی 66
2-6-2-3 شمع گردانی در مراسم مقدس 67
2-6-2-4 شمع در سقا خانه : آتش و آب 67
2-6-3 قفل 68
2-6-4 آدمكهای فلزی 70
2-6-5 پنجه 72
2-6-6 چشم 74
2-6-7 ظرف سقا خانه‌ای 75
2-6-8 ستاره 76
2-7 تزئینات دیگر سقاخانه 76
2-7 -1 کتیبه نویسی 76
2-7-2 سنگاب 80
2-8 رنگ در سقاخانه 81
2-8-1 پیشینه ای از رنگ 81
2-8-2 خواص رنگ سبز 82
2-8-2-1 مسرت بخشی و شاد آور بودن 83
2-8-2-2 تقویت تحمل پذیری و صبر 83
2-8-3 رنگ سبز در سقاخانه 84
2-9 معرفی تعدادی از سقاخانه‌های معروف
2-9-1 سقاخانه عزیز الله 90
2-9-2 سقاخانه سردر مجلسی 92
2-9-3 سقاخانه طوقچی 93
2-9-4 سقاخانه آقا میرزا اسدالله روضاتی 95
2-9-5 سقاخانه در دشت 97
2-9-6 سقاخانه حاج آقا شجاع 99
2-9-7 سقاخانه پنج شنبه دین 101
2-9-8 سقاخانه قدیمی رو به روی سردر مسجد جورجیو 103
2-9-9 سقاخانه‌های درب امام 105
2-9-9-1 سقاخانه دالان درب امام 105
2-9-9-2 سقاخانه صحن شمالی درب امام 106
2-9-9-3 سقاخانه مجاور درب امام 107
2-9-10 سقا خانه مسجد حكیم 108
2-9-11 سقا خانه هارونیه 109
2-9-12 سقاخانه درب كوشك 110
2-9-13 سقاخانه بیدآباد 110
2-9-14 سقاخانه حاج محمد جعفر 111
2-9- 15 سقاخانه قصر در دشت 112
2-9-16 سقاخانه گرگ یراق 113
2-9-17 سقاخانه گذرهارونیه 114
2-9-18 سقاخانه حاج علی 115
2-9- 19 سقاخانه آقانور 116
2-9-20 سقاخانه تركها 117
2-9- 21 سقاخانه مسجد سید 118
2-9-22 سقا خانه تاج الدین 119
2-9-23 سقاخانه مسجد لبنان 120
2-9- 24 سقاخانه مسجد ذكر الله 121
فصل سوم : مكتب سقا خانه
3-1 مكتب سقا خانه و پیدایش آن 122
3-2 هنرمندان مكتب سقا خانه 127
3-2-1 منصور قندریز 127
3-2-2 حسین زنده رودی 129
3-2-3 پرویز تناولی 131
3-2-4 فرامرز پیل آرام 133
3-2-5 ژازه طباطبایی 134
3-2-6 جعفر روحبخش 135
3-2-7 مسعود عربشاهی 135
3-2-8 ناصر اویسی 137
3-2-9 صادق تبریزی 138
3-3 تطبیق برخی آثار هنرمندان سقاخانه با ادعیه و طلسمات 139
3-4 نمونه‌ای دیگر از آثار هنرمندان معاصر با نگاه سقاخانه‌ای 145
نتیجه گیری 152
گزارش كار عملی 154
منابع 165


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : پایان نامه، سقا‌خانه‌،
لینک های مرتبط :


جزئیات كامل :

عنوان كامل : مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شركتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

تعداد صفحات : 143

دسته : حقوق

توضیحات :

چكیده
امروزه اشخاص ثالثی كه با مدیران شركتهای تجاری و مدنی كه در مقام نماینده شركت می باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت می نمایند از حیث احقاق حقوق خود با مشكل مواجه می باشند یعنی از جهت اینكه شركت را طرف دعوی قرار دهند یا مدیران را دچار سردرگمی هستند. حال در این صورت وقتی مدیران در مقام نماینده موارد مقرر شده قانونی و قراردادی فیمابین خود و شركت را رعایت كرده باشند چنین عقدی صحیح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث علیه شركت طرح دعوی خواهد كرد در غیر این صورت ماهیت عقد فضولی خواهد بود و امكان مراجعه به شركت نیست.البته همیشه اینگونه نیست یعنی بعضاً قانون برای حمایت حقوق اشخاص ثالث اقدام می كند و حتی در صورت عدم رعایت موازین قانونی از سوی مدیران، شخص ثالث می‌تواند همچنان به شركت مراجعه نماید. به هر ترتیب با بررسی ماهیت عقود منعقد شده از سوی مدیران با اشخاص ثالث تكلیف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص یا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمایند و در صورت فضولی بودن عقد و عدم رعایت موازین از سوی مدیر مسئولیت مدیر در قبال اشخاص ثالث و همچنین شركت نیز مشخص خواهد گردید.
 مقدمه
در این تحقیق به بررسی ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت و مواد دیگر قانون تجارت در خصوص شركتهای دیگر تجاری كه مبین میزان اختیارات مدیران در انجام معاملات می باشد پرداخته ایم و در واقع می خواهیم به این پرسش پاسخ گوییم كه چنانچه مدیران شركتهای تجاری در معاملاتی كه از سوی شركت انجام می دهند از حیطه و حدود اختیارات خود تجاوز كنند معاملات انجام شده چه صورتی پیدا می كند و به بررسی میزان مسئولیت آنها و مقایسه آن با معاملات مدیران در شركتهای مدنی در صورتی كه از حدود وكالت تجاوز نمایند بپردازیم.
هدف از انجام این تحقیق نیز آن است كه معاملاتی كه مدیران از سوی شركت و به نمایندگی از آن انجام می دهند با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
فرضیه های ما كه در این تحقیق به بررسی آنها پرداخته ایم، عبارتند از:
1. به نظر می رسد در صورتی كه مدیران در معاملاتی كه از سوی شركتهای تجاری انجام می دهند از حدود اختیارات خود تجاوز كنند معاملات آنها در مقابل اشخاص ثالث در بعضی از شركتها نافذ و بعضی از شركتها غیر نافذ است.
2. به نظر می رسد در صورتی كه مدیران شركتهای مدنی در معاملاتی كه انجام می دهند از حدود اختیارات خود تجاوز كنند شخصاً در مقابل شركاء مسئول می باشند و معاملات آنها غیر نافذ است.
3. به نظر می رسد محدود كردن اختیارات مدیران در بعضی از شركتهای تجاری در انجام معاملات در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است.
4. به نظر می رسد اگر قرار است محدود كردن اختیارات مدیران در بعضی از شركتهای تجاری موثر باشد در صورتی است كه در اساسنامه ذكر گردد.
5. به نظر می رسد با مطالعه حقوق خارجی، در خصوص اصلاح مواد قانونی مربوطه در حقوق ایران و تفسیر آنها تأثیرگذار خواهد بود.
همچنین این تحقیق دارای پنج بخش است. بخش اول را به كلیات اختصاص داده ایم و در آن به تعریف مفاهیم كلیدی كه در این تحقیق از آن استفاده شده است پرداخته ایم در بخش دوم مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شركتهای تجاری بحث می شود. در بخش سوم از مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شركتهای مدنی سخن می گوییم در بخش چهارم مسئولیت مدنی مدیران شركتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگلیسی بحث می شود و در بخش پنجم به نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته ایم.

فهرست مطالب

عنوان:
مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شركتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات
چكیده    1
مقدمه    4
فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شركتهای تجاری    7
الف: شركت سهامی    18
ب: شركت با مسئولیت محدود:    29
ج: شركت تعاونی    39
ماده 46 قانون شركتهای تعاونی نیز مقرر می كند:    40
در این خصوص ماده 39 قانون بخش تعاونی مقرر می دارد:    44
ت: انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز    51
بخش دوم: مسئولیت مدیران شركتهای تجاری در قبال انجام معاملات    58
ب- شركت با مسئولیت محدود    61
پ – شركتهای تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی و تعاونی    64
1-2- رعایت موضوع شركت    73
2-2 رعایت حدود اختیارات    76
شركت سهامی    76
ماده 105 ق.ت. مقرر می كند:    78
شركت تضامنی، نسبی، مختلط (مختلط سهامی و غیر سهامی)    80
شركت تعاونی    82
3- انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذكر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شركت    84
4- انجام معامله از سوی بعضی از مدیران نه همه آنها    88
(دادنامه شماره 1027 ، 1026 -14/12/1370)    91
فصل دوم: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شركتهای مدنی    96
2- انجام معامله با رعایت حدود اختیارات    99
3- انجام معامله با رعایت مصلحت شركاء:    103
بخش دوم: مسئولیت مدیران شركتهای مدنی در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرایط ذیل:    106
1- انجام معامله در صورت عدم اهلیت مدیر    106
2- انجام معامله با فرض عدم رعایت حدود اختیارات    110
3- انجام معامله با فرض عدم رعایت مصلحت شركاء    112
فصل سوم: بررسی مسئولیت مدنی مدیران شركتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگلیس    114
مبحث اول: كلیات    114
گفتار اول: انواع شركتها در حقوق انگلیسی و تعریف هر كدام    114
2- شركتهای قانونی    115
3- شركتهای ثبت شده    115
گفتار دوم: مفهوم قاعده آلتراوایریز در حقوق انگلیس و سابقه تاریخی آن    116
1- مفهوم قاعده    116
2- سابقه تاریخی به قاعده    119
گفتار سوم: بررسی اختیارات مدیران شركتها در حقوق انگلیسی    120
مبحث دوم: تحقق مسئولیت برای انواع شركتها (شركتهای قانونی، ثبت شده، شركتهای تأسیس به موجب فرمان سلطنت) در انجام معاملات    123
1- شركتهای قانونی و ثبت شده    124
2- شركتهای تأسیسی به موجب فرمان سلطنت    126
مبحث سوم: تحقق مسئولیت برای مدیران شركتها در انجام معاملات (به عنوان یك استثنا)    127
گفتار اول: تحقق مسئولیت غیر مستقیم (مراجعه شركت به مدیران در بعضی از شركتها)    127
بند 3 ماده 35 جدید مقرر می كند:    128
گفتار دوم: تحقق مسئولیت مستقیم (مراجعه مستقیم به مدیران)    130
گفتار سوم: روش های پیشگیری از تحقق مسئولیت برای مدیران    131
نتیجه گیری    132
شركت تضامنی و نسبی و شركتهای مختلط    137
شركت مدنی    139
حقوق انگلیسی    140
پیشنهادات    142
فهرست منابع (فارسی و غیر فارسی) مورد استفاده در پایان نامه به شرح زیر می باشد:    144


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : حقوق، پایان نامه، تجاری، مدنی،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 8 شهریور 1394 :: نویسنده : آ آ

جزئیات كامل :

عنوان كامل : پایان نامه معادن نمک گرمسار گنبدهای نمکی

تعداد صفحات : 213

دسته : معدن

توضیحات :

مقدمه :
 نمك ازجمله مواد معدنی است كه بشر در طول تاریخ استفاده های فراوان از آن نموده است و حتی در گذشته كالایی جهت معاملات پایاپای بوده است بنده با عنایت به اینكه گنبد نمكی گرمسار جزیی از زادگاهم بوده و اینجانب در معادن مختلف آن به انحاء مختلف طی چند سال گذشته فعالیت داشته‌ام ،مرا بر آن داشت كه طی این مقاله تا حدودی آنرا به علاقه مندان خصوصا مهندسین معادن و زمین شناسان محترم معرفی نمایم . امید است قدمی هر چند كوچك اما مفید در این راه برداشته باشم .
هدف : معرفی گنبد نمكی گرمسار بعنوان بزرگترین و با كیفیت ترین ذخایر نمك ایران و آشنائی مهندسی معدن و زمین شناسان با ساز و كار دیاپیرها
1-1)    پیشینه تحقیق : از سالیان گذشته با توجه به موقعیت ممتاز جغرافیایی گنبد نمكی گرمسار و نزدیكی به تهران محققین و زمین شناسان و حتی باستان شناسان متعددی را به دلیل جنگ نادرشاه با اشرف افغان حدود 280 سال پیش در این منطقه به خود جذب كرده است .
1-2)     روش كار و تحقیق : بازدید عمومی از منطقه ومعادن فعال ‌آن و بررسی عینی نحوه‌ی استخراج و بارگیری و همچنین افراد و منابع و مأخذیی كه از گذشته تا كنون در منطقه تحقیق و یا مقاله نوشته‌اند .

فهرست مطالب

فصل اولكلیات
1-1)هدف15
1-2)پیشینه و تحقیق15
1-3)روش كار و تحقیق15
فصل دوماختصاصات عمومی نمکها در ایران 17
الفکلیاتی درمورد نمکها 18
1-2 تاریخچه نمک 18
2-2 نمک وموارد استفاده آن20
3-2 پراکندگی و مقدار تولید نمک درجهان 20
ب ژئو شیمی و کانی شناسی 27
4-2 ژئوشیمی 27
5-2 کانی شناسی نمکی (‌هالیت )‌28
6-2 کانی های همراه هالیت 31
7-2 فرایندهای بعد از رسوبگذاری 34
پ شرایط ومحیط تشکیل هالیت37
8-2 شرایط تشکیل هالیت 37
9-2 محیط تشکیل نمک (‌هالیت )‌39
10-2 ذخایر تبخیری قدیمی و محیط تشکیل آن 41
11-2 موقعیت های مناسب برای رسوب تبخیری ها 44
12-2 سبخا 46
13-2 محیط های دریایی47
14-2 نمک های غول آسا چگونه بوجود آمدهاند ؟48
ثانواع ژنتیکی کارنسارها نمک 53
15-2 اقیانوس ها ودریاها 53
16-2 دریاچه ها 54
17- 2 آبهای زیر زمینی (‌شورابه ها )‌56
18-2 حوضه های دریاچه ای نوع پلایا 57
19-2 نهشته های نمک لایه ای 57
20-2 گنبدهای نمکی59
21-2 کانی های همراه گنبدهای نمکی61
22-2 پدیده دگرگونی در گنبدهای نمکی 62
23-2 چگونگی حرکت در گنبدهای نمکی63
ج)‌برخی از مدلهای پیدایش ذخایر تبخیری69
24-2 مدل یا تئوری   حوضه های دارای سد (Ochsenius , 1877))69
25-2 مدل دریاچه ای والتر ( 1903)70
26-2 مدل تبخیرهای آب های عمیق (Schmalz , 1969)70
27-2 تئوری یا مدل حوضه خشک شده (Hus, 1972)75
28-2 مدل حوضه خشک شده در درون مدل استاتیک 75
29-2 مدل ولکانوژنیک نهشته های تبخیری 77
آثار ومعادن نمک ایران در دورانهای مختلف زمین شناسی 82
30-2 نمك های پركامبرین پسین در زون زاگرس82
31-2 گنبدهای نمكی استان هرمزگان86
1-31-2 گنبد نمكی قشم86
2-31-2 گنبد نمكی سیاهو88
3-31-2 گنبد نمكی گچین89
32-2 نمك های ژوراسیك فوقانی90
33-2 آثار و گنبدهای نمكی استان كرمان91
1-33-2 گنبد نمكی علی آباد91
2-33-2 گنبد نمكی اسماعیل آباد91
3-33-2 نمك آبی راین92
4-33-2 نمك آبی كویر لوت شهداد92
5-33-2 نمك آبی نوق93
34-2 نمك های ائوسن در زون ایران مركزی93
1-34-2 زمین شناسی حوضه كلوت (شمال خاوری اردكان)95
2-34-2 برخی از معادن و آثار نمكی اردكان یزد97
3-34-2 گنبدهای نمكی حوضه یزد97
الف-معدن متروكه نمك حاجی آباد98
ب-معدن متروكه نمك رستاق یزد98
ج-كانال نمك عقدا99
35-2 نمك های ائو-الیگوسن99
36-2 نمك های ترسیر در زون ایران مركزی101
37-2 آثار و ذخایر نمكی ترسیر استان سمنان103
1-37-2 خلاصه ای از زمین شناسی استان سمنان104
2-37-2 اندیس ها و معادن نمك در منطقه گرمسار-ایوانكی105
الف-معدن كوه نمك105
ب-معدن تخت رستم105
ج-معدن سردره106
د-معدن سیالك106
ه-برونزدهای نمكی باختر و جنوب باختری گرمسار107
و-برونزدهای نمكی باختر كوه كلرز (شمال باختری گرمسار)107
ز-معدن راه راهك108
ح-معدن كرند108
ط-معدن ناروبنه109
ی- معدن بنه كوه109
ك-معدن رودخانه شور109
3-37-2 اندیس ها و معادن نمك در محدوده ده نمك گرمسار110
الف-معدن گزوشك110
ب-معدن چاه غلغل111
ج-معدن شهر آباد111
د-معدن حسین آباد ده نمك112
ه-برونزدهای نمكی لاسگرد دشت112
و-نمك های محدوده سرخه113
ز-معدن لاهورد113
ح-برونزدهای نمكی نمكان113
6-37-2 اندیس ها و معادن نمك محدوده میامی119
38-2 آثار و ذخایر نمك ترسیر استان خراسان120
1-38-2 زمین شناسی استان خراسان120
2-38-2 معادن و آثار نمكی استان خراسان122
1-معدن نمكی آبقوی122
2-معدن نمك عمارلو123
3-معدن نمك حصار یزدان124
4-معدن نمك سلطان آباد124
5-معدن نمك غار124
6-معدن نمك اسلام قلعه125
7-كالشور سبزوار125
8-معدن نمك آبی گدار خماری125
9-نمك زار سبزوار125
10-نمك آبی جاجرم126
39-2 ذخایر یا آثار نمكی میوسن127
1-40-2 خلاصه ای از زمین شناسی زاگرس طی نئوژن  
الف-آثار نمكی استان لرستان128
1-نمك چل قادی (سفید دشت)128
2-مظهر معدن نمكی چالكل128
3-نمك چم چیر (امیر آباد)130
4-مظهر معدنی نمك بابا بهرام130
41-2 آثار و معادن نمك زون ایران مركزی در میوسن131
1-41-2 خلاصه ای از زمین شناسی ایران مركزی در میوسن131
الف-گنبدها یا معادن نمك محدوده قم132
زمین شناسی نواحی قم در نئوژن و كواترنر132
1- گنبد نمكی قم یا كوه نمك134
2- گنبد نمكی یزدان135
3-گنبد نمكی آخ136
4-گنبد نمكی شیخ حاجی136
3-41-2 خلاصه ای از زمین شناسی استان تهران در ترسیر و كواترنر137
42-2 آثار و معادن نمك زون البرز در میوسن140
1-42-2 خلاصه ای از زمین شناسی زون البرز در میوسن140
2-42-2 گنبد ها یا آثار نمك در استان آذربایجان140
خلاصه ای از زمین شناسی آذربایجان140
1-گنبد نمك مزرعه141
2-گنبد نمكی ایوند142
3-گنبد نمكی سار142
4-گنبد نمكی ترب142
5-گنبد نمكی منور143
6-گنبد نمكی شوره دره143
7-گنبد نمك قره آغاج تبریز143
8-گنبد نمك تازه كند144
9-گنبد نمك نهند144
10-گنبد نمكی داش اسپیران144
11-گنبد نمكی خواجه145
12-گنبد نمكی چوپانلو (دوزلاخ)145
13-گنبد نمكی قزلجه145
14-معدن نمك هریس146
15-معدن نمك قاپولوق146
16-گنبدهای نمكی اواوغلی146
17-گنبد نمكی خاك مردان146
18-گنبد نمكی قلیچ تپه146
19-گنبد نمكی زنجیره148
20-گنبد نمك امیر بیك148
21-گنبد نمكی شعبانلو148
22-گنبد نمكی كشك سرای149
23-معدن نمك مامان149
3-42-2 معادن و آثار نمك استان زنجان150
1-معدن نمك خرم آباد(جبا)151
2-معدن نمك زهستر آباد152
3-مظهر نمك گنبد152
4-مظهر نمك گچی قشلاق152
5-نمك آبی و نمك سنگی ردوبار الموت (گرما رود سفلی)153
6-مظهر نمك طالقان153
43-2 نمك های پلیوسن153
44-2 نهشته های نمكی كویر (هولوسن تا كنون)154
1-44-2 پلایاهای خور155
2-44-2 مرداب یا باتلاق گاو خونی157
3-44-2 چگونگی تشكیل نمك در مرداب گاو خونی158
45-2 نمك های عهد حاضر160
1-45-2 دریاچه های شور ایران160
الف-دریاچه ارومیه160
ب- دریاچه نمك162
ج-دریاچه حوض سلطان163
د-دریاچه بختگان164
ه- دریاچه مهارلو165
9- دریاچه شورابیل اردبیل 166
فصل سومگنبدهای نمكی گرمسار 167
1-3- موقعیت جغرافیایی 168
2-3- مطالعه كارهای انجام شده قبلی 169
- زمین شناسی 171
2-3 – زمین شناسی عمومی 172
4-3- زمین شناسی شمال غرب گرمسار 172
4-3-1- نمك S 173
4-3-2- نمك و مارن زرشكی MP-S174
4-3-3- مارن زرشكی 174
4-3-4- مارن الوان 175
4-3-5- ولكانیك 176
4-3-6- شیل سبز sh177
4-3-7- گچ وشیل sh – G178
4-3-8- ژیپس توده‌ای 178
4-3-9- آهك قم O-M179
4-3-10- سازند قرمز فوقانی 180
4-3-11-سازند هزار دره 181
4-3-12- سازند كهریزك 182
4-3-13- گچ كواترنر183
4-3-14- پادگانه های آبرفتی 183
4-3-15- رسوبات عهد حاضر و مخروط افكنه 184
4-3-16- كفه های رسی و نمكی 185
4-3-17- آبراهه و كانال های رودخانه ای 185
5-3-1- زمین شناسی ساختمانی 186
5-3-2- گسل‌ها 187
-معادن فعال نمک گرمسار 189
3-1-معدن كوهدشت كهن 190
3-2-معدن نمك قائم 192
3-3- معدن نمك غرب قائم 193
3-4-معدن نمك مروارید 193
3-5- معدن نمك سالار 194
3-6- معدن نمك راهراهك 195
3-7- معدن تخت رستم 195
3-8-معدن نمك سیالك 196
3-9- معدن نمك میلاد 199
3-10- معدن نمك صادقی 201
3-11- معدن نمك سرو202
فصل چهارمشرح كوتاهی بر فرآوری سنگ نمك 206
4-1- كارخانه نمك كوبی زهره206
4-2- كارخانه نمك تصفیه خوراكی زهره 208
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات 211
منابع 213


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : پایان نامه، معادن نمک، گرمسار، گنبدهای نمکی، معدن،
لینک های مرتبط :


جزئیات كامل :

عنوان كامل : پایان نامه انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی در ایران

تعداد صفحات : 240

دسته : رشته اقتصاد

توضیحات :

پیشگفتار

بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌های مختلف اقتصادی، بازرگانی تاثیرات شگرف این پدیده را بیش از پیش نمایان ساخته است. مزایای فراوان اقتصادی كاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگانی شامل صرفه‌جویی هزینه مبادلاتی، افزایش بهره‌وری بنگاه و صنعت، تغییر فرایندهای مدیریت و تولید بنگاه‌های اقتصادی، كاهش هزینه جستجو، دسترسی بیشتر و آسانتر و ارزانتر به اطلاعات، كاهش محدودیت های ورود به بازار، شمار بیشتر عرضه كنندگان، افزایش رقابت، كاهش سود انحصاری ، كاهش هزینه تمام شده و قیمت كالا و تسهیل تجاری موجب توجه روزافزون به این پدیدة نوین شده است.

سازمان‌های بین المللی به رهبری سازمان ملل و سازمان های وابسته به آن همانند UNCTAD و UN/CEFACT طی چند سال گذشته، با ارایه استانداردها و راهبردهای پیشنهادی به كشورهای عضو، اقدامات عملی برای توسعه تجارت الكترونیكی و زیرمجموعه‌های آن یعنی بانكداری الكترونیكی، حمل و نقل الكترونیكی بیمه الكترونیكی و ... در جهان به عمل آورده‌اند. دولت‌ها نیز اقدامات گسترده‌ای برای توسعه تجارت الكترونیكی انجام داده‌اند. برخی دولت‌ها در كشورهای پیشرفته با بسترسازی حقوقی، قانونی، اقتصادی، فنی، مخابراتی و ارتباطی و با سیاستگزاری و هدایت كلان به توسعه تجارت  و بانكداری الكترونیكی همت گمارده‌اند. در این كشورها بخش خصوصی پویا و كارآمد محوریت را به عهده گرفته و از آخرین تحولات فنی در فعالیت‌های خود استفاده می‌كند.

از سوی دیگر در برخی كشورهای در حال توسعه پیشرو همانند كشورهای آسیای جنوب‌شرقی، دولت ها علاوه بر سیاستگزاری و هدایت كلان، حمایت گسترده‌ای از توسعه تجارت و بانكداری الكترونیكی به عمل آورده‌اند. پیوند با اقتصاد جهانی، اصلاحات اقتصادی مناسب، توسعه منابع انسانی، بسترسازی اقتصادی،‌ حقوقی، فنی، مخابراتی و ارتباطی و بخش خصوصی نسبتاً كارآمد شرایط مناسبی را برای توسعه تجارت و بانكداری الكترونیكی در این كشورها بوجود آورده است.

مقدمه

با توجه به پیشرفت‌های فناوری روزمره و شتابان, جوامع به جوامعی مبتنی بر دانش و آگاهی تبدیل شده‌اند. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مؤسسات و سازمانها این امكان را می‌دهد كه فعالیت‌های تجاری و مبادلات خود را با سرعت و انعطاف‌پذیری انجام دهند.

در قرن بیست و یكم فناوری اطلاعاتی و ارتباطی با سرعت بیشتر پیشرفت و توسعه خواهد كرد. پیشرفت‌های به وجود آمده در فناوری اطلاعات و ارتباطات در اواخر قرن بیستم باعث شكل‌گیری تجارت الكترونیكی شده است. تجارت الكترونیكی انقلابی عظیم در شیوه تجارت و كسب و كار به وجود آورده است.

تجارت الكترونیكی و به تعبیر وسیع‌تر كسب و كار الكترونیكی شیوه و نحوه زندگی كردن انسانها را نیز متحول می‌سازد. كشورهای پیشرفته چندین سال است كه تجارت الكترونیكی را آغاز كرده‌اند و كم كم مسائل و مشكلات آن را تجربه كرده‌اند بنابراین تا حدودی بسترهای فناوری, قانونی و سرمایه‌های انسانی و مادی لازم برای توسعه و گسترش آن را فراهم ساخته‌اند و در آستانه تحول اساسی و كامل در شیوه كسب و كار و زندگی هستند, كه در آن به میزان وسیع از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده خواهد شد.

علاوه بر كشورهای پیشرفته, كشورهای در حال توسعه نیز به منظور ایجاد زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای تجارت الكترونیكی, در حال برنامه‌ریزی و تلاش هستند. در كشور ما هم تلاش‌های پراكنده‌ای صورت گرفته است, ولی این تلاشها تاكنون اثربخش نبوده است زیرا از یك طرف از انسجام و یكپارچگی لازم برخوردار نمی‌باشد و از طرف دیگر فاقد سرعت مناسب هستند.

از آنجا كه هدف غایی كتاب حاضر بسترسازی برای گسترش تجارت الكترونیكی و كسب و كار الكترونیكی در ایران می‌باشد در این فصل در خصوص تجارت الكترونیكی بحث و بررسی به عمل می‌آید. هدف از ارائه این فصل آشنایی با ابعاد و زیرساخت‌های تجارت الكترونیكی و تبیین نقش و جایگاه انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی در آن می‌باشد.

فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل اول : تجارت الكترونیكی
 1ـ1ـ مقدمه
 2ـ1ـ مفهوم تجارت الكترونیكی
 3ـ1ـ تاریخچه تجارت الكترونیكی
 4ـ1ـ مزایای ایجاد تجارت الكترونیكی
 5ـ1ـ معایب تجارت الكترونیكی
 6ـ1ـ مراحل تجارت الكترونیكی
 7ـ1ـ مدلهای تجارت الكترونیكی
 8ـ1ـ عواملی كه باعث شتاب تجارت الكترونیكی شده‌اند
 9ـ1ـ تجارب كشورها در خصوص تجارت الكترونیكی
 10ـ1ـ اثرات تجارت الكترونیكی بر كشورهای در حال توسعه
 11ـ1ـ محدودیت‌های رشد تجارت الكترونیكی در كشورهای در حال توسعه
 12ـ1ـ عوامل مؤثر در گسترش تجارت الكترونیكی
 13ـ1ـ جایگاه تجارت الكترونیكی در ایران

فصل دوم : انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی
 1ـ2ـ مقدمه
 2ـ2ـ پول و نقش آن در تجارت
  1ـ2ـ2ـ نقش‌های اساسی پول
  2ـ2ـ2ـ ویژگیهای مطلوب پول
  3ـ2ـ2ـ انواع تقسیم‌بندی پول
3ـ2ـ چگونگی پیدایش نظام بانكداری در جهان و سیر تكاملی آن
  1ـ3ـ2ـ تاریخچه و چگونگی پیدایش بانكداری
  2ـ3ـ2ـ تاریخچه پیدایش بانكداری الكترونیكی
  3ـ3ـ2ـ مقایسه بانكداری سنتی و بانكداری الكترونیكی
 4ـ2ـ انتقال الكترونیكی وجوه
  1ـ4ـ2ـ مقدمه
  2ـ4ـ2ـ مفهوم انتقال الكترونیكی وجوه (EFT)
  3ـ4ـ2ـ اهمیت و جایگاه EFT
  4ـ4ـ2ـ مزایای بكارگیری انتقال الكترونیكی وجوه
  5ـ4ـ2ـ نحوه عملكرد انتقال الكترونیكی وجوه
  6ـ4ـ2ـ انواع سیستم‌های انتقال الكترونیكی وجوه
  7ـ4ـ2ـ معماری سیستم‌های پرداخت الكترونیكی
 5ـ2ـ سوئیفت (SWIFT)
  1ـ5ـ2ـ مقدمه
  2ـ5ـ2ـ تعریف سوئیفت
  3ـ5ـ2ـ تاریخچه سوئیفت
4ـ5ـ2ـ مزایای سوئیفت
 5ـ5ـ2ـ كاربرد سوئیفت
  6ـ5ـ2ـ مكانیزم عمل سوئیفت
 6ـ2ـ كارت‌های بانكی
  1ـ6ـ2ـ مفهوم كارت‌های بانكی
  2ـ6ـ2ـ تاریخچه كارتهای بانكی
  3ـ6ـ2ـ مزایای كارتهای بانكی
  4ـ6ـ2ـ انواع كارتهای بانكی
  5ـ6ـ2ـ مكانیزم عمل كارتهای بانكی
  6ـ6ـ2ـ الزامات و تجهیزات سیستم مدیریت كارت
  7ـ6ـ2ـ مسائل و مشكلات كارتها
 7ـ2ـ پول الكترونیكی
 1ـ7ـ2ـ مقدمه
  2ـ7ـ2ـ تعریف پول الكترونیكی
  3ـ7ـ2ـ اهمیت و مزایای پول الكترونیكی
  4ـ7ـ2ـ انواع پول الكترونیكی
  5ـ7ـ2ـ معایب و پیامدهای منفی پول الكترونیكی
 8ـ2ـ پرداخت الكترونیكی صورت‌حسابها
  1ـ8ـ2ـ مقدمه
  2ـ8ـ2ـ تعریف پرداخت الكترونیكی صورت حسابها
  3ـ8ـ2ـ اهمیت پرداخت الكترونیكی صورت حسابها
  4ـ8ـ2ـ فرآیند پرداخت الكترونیكی صورت حسابها
  5ـ8ـ2ـ مزایای پرداخت الكترونیكی صورت حسابها
 9ـ2ـ امنیت در سیستم‌های الكترونیكی انتقال وجوه
  1ـ9ـ2ـ مقدمه
  2ـ9ـ2ـ مفهوم امنیت
  3ـ9ـ2ـ مسائل مربوط به امنیت
  4ـ9ـ2ـ فناوری‌های امنیت اطلاعات

فصل سوم : انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی و موانع گسترش آن در ایران
 1ـ3ـ مقدمه
 2ـ3ـ بانكداری الكترونیكی در ایران
 3ـ3ـ مشكلات و موانع گسترش انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی در ایران
 1ـ3ـ3ـ مشكلات  مربوط به زیرساخت‌های اساسی
 2ـ3ـ3ـ كمبود سرمایه‌های انسانی مناسب برای انتقال الكترونیكی وجوه در ایران
 3ـ3ـ3ـ موانع قانونی كاربرد انتقال الكترونیكی وجوه در ایران
4ـ3ـ3ـ موانع اقتصادی گسترش و توسعه انتقال الكترونیكی وجوه در ایران
5ـ3ـ3ـ موانع فرهنگی ـ اجتماعی گسترش و توسعه انتقال الكترونیكی وجوه در ایران
 6ـ3ـ3ـ موانع سیاسی گسترش و توسعه انتقال الكترونیكی وجوه در ایران
7ـ3ـ3ـ موانع مربوط به مقاومت كاركنان و مدیران بانكها در مقابل تغییر حركت از بانكداری سنتی به بانكداری الكترونیكی
8ـ3ـ3ـ مشكلات مربوط به نظام مدیریتی حاكم بر بانكهای كشور
9ـ3ـ3ـ سنتی بودن سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی سازمانها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی در ایران
10ـ3ـ3ـ دولتی بودن بانكهای كشور و وضعیت غیررقابتی بودن آنها
11ـ3ـ3ـ مشكلات امنیتی
12ـ3ـ3ـ اثرات ناشی از تحریم اقتصادی آمریكا

فصل چهارم : راههای گسترش و توسعه بانكداری الكترونیكی در ایران
 1ـ4ـ مقدمه
 2ـ4ـ برنامه راهبردی تحول در نظام بانكداری جمهوری اسلامی ایران
 3ـ4ـ نقش وظایف بانك مركزی در برنامه تحول در نظام بانكداری جمهوری اسلامی
 4ـ4ـ شیوه ایجاد تحول در یك بانك
ضمیمه: تعریف واژه‌های كلیدی

فهرست منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : پایان نامه، انتقال الكترونیكی وجوه، بانكداری الكترونیكی، اقتصاد،
لینک های مرتبط :


جزئیات كامل :

عنوان كامل : پایان نامه ارزیابی ژئوشیمیایی مخازن گازی حوضه رسوبی کپه داغ

تعداد صفحات : 250

دسته : معدن ،‌زیست شناسی

توضیحات :

مقدمه:

حوضه رسوبی کپه داغ آمودریا در ایران، ترکمنستان ،ازبکستان،افغانستان و تاجیکستان گسترش دارد.میدانهای گازی فوق عظیم خانگیران در ایران، دولت آباد-دونمز در ترکمنستان و میدانهای گازی عظیم  مری،شاتلیک و بایرام علی در ترکمنستان و گاز لی در ازبکستان و بسیاری از میدانهای گازی دیگر مانند گنبدلی در ایران و گوگرداغ ،یتیم داغ و جرقدوق در افغانستان دراین حوضه کشف شده اند.حوضه رسوبی کپه داغ به صورت حوضه ای مستقل از اواسط ژوراسیک میانی شکل گرفته است.بخش ایرانی این حوضه با وسعت 50000 کیلومتر مربع در شمال استان خراسان و گلستان قرار دارد.ضخامت سنگهای رسوبی این حوضه در ایران بالغ بر هفت هزار متر است.ضخامت زیاد سنگهای رسوبی دریایی و نبود فعالیتهای آذرین، این حوضه را پس از حوضه رسوبی زاگرس مناسب ترین حوضه برای تشکیل و تجمع هیدروکربن قرار داده است.در این بخش حوضه رسوبی کپه داغ را از نظر زمین شناسی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهیم.

2-2-محل و موقعیت

حوضه رسوبی کپه داغ در شمال شرق ایران،بخش وسیعی از ترکمنستان وشمال افغانستان واقع است. در هر سه کشور میدانهای  گازهای عظیمی کشف شده است. بین′30وْ 35 تا ′15وْ38 عرض شمالی و′00وْ54  تا ′13وْ61 طول  شرقی قرار دارد.]2[

وسعت منطقه در حدود 550000 کیلومتر مربع یعنی تقریبا 3.3 درصد کل کشور است.کپه داغ ایران منطقه ای کوهستانی است. دو رشته کوه  با روندی موازی بیشتر سطح منطقه را پوشانیده است. رشته شمالی را کوههای کپه داغ و هزار مسجد  ورشته جنوبی را کوههای گلستان آلاداغ و بینالود تشکیل می‌دهند. بین این دو رشته دشتهای مشهد،قوچان ،شیروان ،بجنورد و گرماب قراردارد.در غرب منطقه این دو ررشته کوه بهم می‌پیوندند. دشت سرخس در شرق منطقه در حاشیه دشت ترکمنستان وصحرای قره قوم قرار دارد.دشت گرگان در غرب منطقه ،در ادامه گودال دریای خزر است. شکل(1-2)این منطقه را نشان داده است.

چکیده:
بررسیهای ژئوشیمیایی(راک اول- بیومارکر- ایزوتوپ کربن) برروی سنگ منشا احتمالی کپه داغ شرقی نشان می‌دهد که سازند های کشف رود و چمن بید، با توجه به نوع و بلوغ ماده آلی می‌توانند از سنگهای مادر منطقه محسوب شوند. سازند کشف رود با کروژنی از نوع دلتایی- دریایی در مرحله تولید گاز خشک قرار دارد، در حالیکه سازند چمن بید با کروژنی با منشا دریایی-کربناته در انتهای نفت زایی و در ابتدای تولید گاز تر می‌باشد. آنالیز های بیو مارکر و ایزوتوپ نشان می‌دهد که تغذیه مخزن مزدوران توسط سازند کشف رود بوده و منشا هیدروکربنها در مخزن شوریجه در نتیجه زایش مواد آلی از سازند چمن بید می‌باشد.
مطالعات ایزوتوپی و بیومارکری نشان می‌دهد که بخش مهم سولفید هیدروژن در مخزن مزدوران بر اثر احیای ترموشیمیایی سولفات (واکنش بین متان وانیدریت موجود در سازند کربناته مزدوران) بوجود آمده است. این سولفید هیدروژن با عث ترش شدگی در مخزن مزدوران شده است. مخزن شوریجه دارای لیتولوژی ماسه سنگی به همراه ترکیبات آهن دار فراوان و دارای درصد کمتری انیدریت در میان لایه های خود نسبت به سازند مزدوران است.پس سولفید هیدروژن کمتری تولید شده و آن نیز با آهن موجود در مخزن واکنش داده و بصورت پیریت رسوب کرده است. یعنی سنگ مخزن مانند یک فیلتر سبب حذف سولفید هیدروژن از مخزن گردیده است.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه  1

فصل دوم: زمین شناسی منطقه کپه داغ  2
2-1-مقدمه  2
2-2-محل و موقعیت  2
2-3- ریخت شناسی منطقه  3
2-4- چینه شناسی منطقه  4
2-4-1- پركامبرین  4
2-4-1-1- شیستهای گرگان  4
2-4-2- كامبرین- اردویسین  5
2-4-2-1- سازندلالون  5
2-4-2-2- سازند میلا  5
2-4-2-3- سازند قلی  5
2-4-3- سیلورین  5
2-4-3-1- سازند نیور  5
2-4-4- دونین  5
2-4-4-1- سازند پادها  5
2-4-4-2- سازند خوش ییلاق  6
2-4-5- كربنیفر  6
2-4-5-1- سازند مبارك  6
2-4-6- پرمین  6
2-4-6-1- سازند دورود  6
2-4-6-2 سازند روته  6
2-4-6-3- سازند نسن  6
2-4-7- تریاس  6
2-4-7-1- سازند الیكا  6
2-4-7-2- سازند قره قیطان  7
2-4-7-3- گروه آق دربند  7
2-4-7-3-1- سازند سفید كوه  7
2-4-7-3-2- سازند نظر كرده  7
2-4-7-3-3- سازند سینا  7
2-4-7-3-4- سازند شیلی میانكوهی  7
2-4-8- ژوارسیك  8
2-4-8-1- سازند شمشك  8
2-4-8-2- سازند كشف رود  9
2-4-8-3- سازند بادامو  12
2-4-8-4- سازند باش كلاته  12
2-4-8-5- سازند خانه زو  12
2-4-8-6- سازند چمن بید  12
2-4-8-7- سازند مزدوران  14
2-4-8-7-1- محل برش الگو 14
2-4-8-7-2- گسترش منطقه ای  17
2-4-9- كرتاسه  17
2-4-9-1- سازند شوریجه  17
2-4-9-1-1 محل برش الگو  17
2-4-9-1-2- گسترش منطقه ای  22
2-4-9-2 سازند زرد  23
2-4-9-3- سازند تیرگان  23
2-4-9-4- سازند سرچشمه  23
2-4-9-5- سازند سنگانه  23
2-4-9-6- سازند آیتامیر  24
2-4-9-7 سازند آب دراز  24
2-4-9-8- سازند آب تلخ  24
2-4-9-9- سازند نیزار  24
2-4-9-10- سازند كلات  25
2-4-10- ترشیر  25
2-4-10-1- سازند پسته لیق  25
2-4-10-2- سازند چهل كمان  26
2-4-10-3 سازند خانگیران  26
2-4-11- نهشته های نئوژن  26
2-4-12- پلیوسن  26
2-4-12-1- کنگلومرای پلیوسن  26
2-4-12-2- سازند آقچه گیل  26
2-5- زمین شناسی ساختمانی منطقه  27
2-6-پتانسیل هیدروکربنی منطقه  28
2-6-1- معرفی مخازن گازی كپه داغ  28
2-6-1-1- میدان گازی خانگیران  28
2-6-1-2- لایه بندی مخزن مزدوران  29
2-6-1-3- فشار و دمای اولیه مخزن  30
2-6-2-میدان گازی گنبدلی  30
2-6-2-1- لایه بندی مخزن شوریجه  30
2-6-2-2- فشار و دمای اولیه مخزن  30

فصل سوم: روشهای مطالعه  31
3-1- مقدمه  31
3-2- دستگاه راک اول  31
3-2-1- ویژگی های پارامترهای راك – اول  33
3-2-2- کل کربن آلی(TOC)  34
3-2-3- اندیس اكسیژن (OI) 35
3-2-4- اندیس تولید (PI) 35
3-2-5-اندیس هیدروکربن زایی((GI 35
3-2-6-اندیس مهاجرت(MI)  35
3-2-7-اندیس نوع هیدروکربن (Hydrocarbon Ttype Index)  35
3-2-8- اندیس هیدروژن (HI)  35
3-2-9-نمودار نسبتهای HI/Tmax HI/OI وS1/TOC  و S2/TOC  36
3-2-10-تفسیر داده های راک اول  38
3-3- گاز کروماتو گرافی / طیف سنج جرمی  38
3-3-1-گاز کروماتوگرافی درGCMS   39
3-3-1-1-آنالیز گرافهای گاز کروماتوگرافی  41
3-3-2-طیف سنج جرمی در GCMS 42
3-4-بایوماركرها ( نشانه های زیستی)  44
3-4-1- مقدمه  44
3-4-1-1- بیوماركرها یا نشانه های زیستی  45
3-4-1-2- انواع بیوماركرها  47
3-4-2-پارامتر های بیومارکری برای تطابق، منشا و محیط رسوبی  49
3-4-2-1ترپانها (Terpanes)  54
3-4-2-2-اندیس هموهوپان  57
3-4-2-3-نسبت پریستان به فیتان  59
3-4-2-4-نسبت (Isopenoid/n-Paraffin)  60
3-4-2-5-ایزوپرونوئید های غیر حلقوی>C20 61
3-4-2-6-باتریوکوکان  61
3-4-2-7-اندیس اولیانان(Oleanane) 61
3-4-2-8-بیس نورهوپانها و تریس نور هوپانها  62
3-4-2-9-اندیس گاماسران  62
3-4-2-10- نسبت(C30/C29Ts)  63
3-4-2-11- -β کاروتن  و کاروتنویید 63
3-4-2-12- Bicyclic Sequiterpanes 63
3-4-2-13-کادینانها 63
3-4-2-14- دی ترپانهای دو و سه حلقه ای  64
3-4-2-15- فیچتلیت(Fichtelite)  65
3-4-2-16- دی ترپانهای چهار حلقه ای(Tetracyclic Diterpane)  65
3-4-2-17-ترپان سه حلقه ای  65
3-4-2-18-ترپانهای چهار حلقه ای  66
3-4-2-19-هگزا هیدرو بنزو هوپانها  66
3-4-2-20-لوپانها(Lupanes)  66
3-4-2-21-متیل هوپان(Methyl Hopanes)  66
3-4-3- استیرانها(Steranes)  67
3-4-3-1-نسبت Rgular Steranes/17α(H)-Hopanes  67
3-4-3-2- C26استیران 68
3-4-3-3- استیرانهای (C27-C28-C29)  68
3-4-3-4- اندیس C30-استیران  70
3-4-3-5- دیااستیرانهای(C27-C28-C29)  72
3-4-3-6-نسبت  Diasteranes/Regular Steranes  72
3-4-3-7-   3-آلکیل استیران 73
3-4-3-8-   4-متیل استیران 73
3-4-4- استیروئید های آروماتیکی و هوپانوئید ها  74
3-4-4-1- C27-C28-C29- منو آروماتیک استیروئیدها 74
3-4-4-2-(Dia/Dia+Regular)C-Ring Monoaromatic Steroids   76
3-4-4-3- C¬26-C27-C28تری آروماتیک استیروئید 76
3-4-4-4- بنزوهوپانها (Benzohopanes)  76
3-4-4-5-پریلن( (Perylene  76
3-4-4-6-  m/z 239(Fingerprint)  و(Fingerprint) m/z 276  77
3-4-4-7- Degraded Aromatic Deterpane 77
3-4-4-8-خصوصیات ژئوشیمی نفتها برای تطابق با سنگ منشا  77
3-4-5-بلوغ(Maturation)  79
3-4-5-1- بیومارکرها بعنوان پارامتری برای بلوغ  79
3-4-5-2-ترپانها  81
3-4-5-2-1-ایزومریزاسیون هموهوپان 22S/(22S+22R)  81
3-4-5-2-2-نسبت   Βα-Moretane/αβ-Hopanes and ββ-Hopane 82
3-4-5-2-3- نسبت  Tricyclic/17α(H)-Hopane 83
3-4-5-2-4- نسبت  Ts/(Ts+Tm) 83
3-4-5-2-5- نسبت  C29Ts/(C2917α(H)-Hopane+C29Ts) 84
3-4-5-2-6- نسبت  Ts/C3017α(H)Hopane 84
3-4-5-2-7- اندیس Oleanane یا 18α/(18α+18β)-Oleanane  84
3-4-5-2-8- نسبت  (BNH+TNH)/Hopanes  85
3-4-5-3- استیرانها (Steranes)  86
3-4-5-3-1- نسبت 20S/(20S+20R)  86
3-4-5-3-2-نسبت Ββ/(ββ+αα)  86
3-4-5-3-3- اندیس بلوغ بیومارکرها  (BMAI)  87
3-4-5-3-4- نسبت  Diasterane/Regular Sterane  89
3-4-5-3-5- نسبت  20S/(20S+20R) 13β(H),17α(H)-dia steranes89
3-4-5-4-استیروئید های آروماتیکی  Aromatic steroids 89
3-4-5-4-1- نسبت TA/(MA+TA)   89
3-4-5-4-2- نسبتMA(I)/MA(I+II)   90
3-4-5-4-3- نسبتTA(I)/TA(I+II)  91
3-4-5-4-4- نسبتC26-Triaromatic 20S/(20S+20R)  91
3-4-5-4-5- منوآروماتیک هوپانوئید (Monoaromatic Hopanoids ) 92
3-4-5-4-6- پارامتر MAH  92
3-4-6- تخریب میکروبی (Biodegradation)  93
3-4-6-1- پارامتر های بیومارکری تخریب میکروبی  93
3-4-6-1-1- ایزوپرنوئیدها(Isopernoids)  95
3-4-6-1-2- استیران و دیااستیران(Steranes and Diasteranes)  95
3-4-6-1-3- هوپانها(Hopanes)  95
3-4-6-1-4-    25-نورهوپانها (25-Norhopanes) 96
3-4-6-1-5-C28-C34 30-nor-17α(H)-Hopane  96
3-4-6-1-6- ترپانهای سه حلقه ای 97
3-4-6-1-7- دیگر ترپانها 97
3-4-6-2- اثرات تخریب میکروبی در تعیین بلوغ و تطابق  97
3-4-7-تعیین سن بوسیله بایومارکرها  97
3-5- ایزوتوپهای پایدار  99
3-5-1- مقدمه  99
3-5-2- ایزوتوپهای پایدار  99
3-5-2-1- اکسیژن  100
3-5-2-2- کربن  102

3-5-2-2-1- ارتباط بین سن زمین شناسی و
نسبت ایزوتوپ کربن نفت و کروژن  106
3-5-2-2-2-کاربرد ایزوتوپ کربن در تعیین
نوع محیط رسوبی، نوع کروژن، نوع نفت و مسیر مهاجرت  108
3-5-2-2-2-1- نمودار سوفر(Sofer)  108
3-5-3- گوگرد  109

3-5-4– کاربرد ایزوتوپهای پایدار در مخازن گاز و کاندنسیت  111

فصل چهارم: نحوه نمونه برداری  114
4-1-مقدمه  114
4-2-نمونه گیری از میادین گازی  114
4-2-1- روش نمونه گیری گاز و سیالات مخزن  115
4-2-2- آنالیز نمونه های مخازن خانگیران وگنبدلی  117
4-3-داده های شرکت نفت  117
4-3-1-مقاطع و نمونه ها  119

فصل پنجم: بحث و تفسیر  120
5-1- مقدمه  120
5-2- تعبیر و تفسیر داده های راک اول  120
5-2-1-چاه امیرآباد-1  120
5-2-2-چاه خانگیران-30  125
5-2-2-1-سازند چمن بید  127
5-2-2-2-سازند کشف رود  129
5-3-تعبیر و تفسیر داده های راک اول مقاطع سطحی 132
 5-3-1مقطع بغبغو  132
5-3-2-مقطع خور  137
5-3-3-مقطع فریزی  141
5-3-3-1-سازند شمشک  143
5-3-3-2-سازند باش کلاته  145
5-3-4-مقطع خانه زو  147
5-3-4-1-سازند چمن بید  150
5-3-4-2-سازند شمشک  152
5-3-5-مقطع اردک-آب قد  155
5-3-6-مقطع شورک  159
5-3-7-نتیجه گیری کلی آنالیز داده های راک-اول  163
5-4-تعبیر و تفسیر داده های گاز کروماتو گرافی  164
5-4-1-مقطع بغبغو سازند کشف رود(G-19)  166
5-4-2-مقطع خور سازند چمن بید(G-11)  167
5-4-3-مقطع اردک آب-قد سازند چمن بید(ABG-15)  167
5-4-4-مقطع شورک- سازند کشف رود(G-10)  168
5-4-5-مقطع بغبغو سازند کشف رود(G-45)  169
5-4-6-نتیجه گیری نهایی آنالیز داده های GC  169
5-5-تعبیر و تفسیر داده های بیومارکر مقاطع سطحی 169
5-5-1-سازند چمن بید  173
5-5-2- سازند کشف رود  174
5-5-3- نتیجه گیری نهایی آنالیز بیومارکرهای مقاطع سطحی  182
5-5-4- تعبیر وتفسیر داده های بیو مارکری
و ایزوتوپی میعانات سنگ مخزن مخازن مزدوران و شوریجه  182
5-5-4-1- تشخیص محیط رسوبی سنگ منشاء  182
5-5-4-1-1- نسبت C29/C27 استیران  در مقابل نسبت Pr/Ph  183
5-5-4-2- تعیین محدوده سنی سنگ منشاء  184
5-5-4-2-1- نسبت C28/C29 استیران  184
5-5-4-2-2-ایزوتوپ كربن  185
5-5-5- تشخیص لیتولوژی سنگ منشاء  186
5-5-5-1- نسبت DBT/ PHEN در مقابل Pr/Ph  186
5-5-5-2-اندیس نورهوپان  187
5-5-5-3- نسبت C22/C21 تری سیكلیك ترپان
در مقابل نسبت C24/C23 تری سیكلیك ترپان  188
5-5-5-4- نسبتهای   C24تترا سیكلیك ترپان  189
5-5-5-5- ایزوتوپ كربن در مقابل نسبت پریستان به فیتان  190
5-5-5-6- مقایسه نسبتهای بیوماركری  190
5-5-5-7-  نتیجه گیری لیتولوژی سنگ منشاء  191
5-5-6-تشیخص بلوغ سنگ منشاء  191
5-5-6-1-نمودار C24Tet/C23Tri در مقابل C23Tri/C30Hopane  191
5-5-6-2- نمودار نسبت C30DiaHopan/C30Hopane  192
5-5-6-3-  نمودار نسبت Pr/nC17 به Ph/nC18 مخازن  193
5-5-6-4- نتیجه گیری بلوغ سنگ منشاء  194
5-5-7- داده های ایزوتوپی كربن دو مخزن مورد مطالعه  194
5-5-8- تشخیص سنگ منشاء های مخازن مزدوران و شوریجه  194
5-6- تشخیص منشاء تولید سولفید هیدروژن در مخازن گازی كپه داغ  196
5-6-1- بررسی تركیب شیمیایی مخازن  196
5-6-2- فشار و دمای مخازن  198
5-6-3- پتروگرافی سازندهای مخزنی منطقه كپه داغ  198
5-6-4- بررسی آلكانهای نرمال و بیوماركری و آب سازند مخازن  200
5-6-4-1- فراوانی آلكانهای نرمال مخازن  200
5-6-4-2- بیوماركر آدامانتان  200
5-6-4-3-  مطالعه تركیبات هیدروكربوری گوگرد دار در مخازن  202
5-6-4-4- مطالعه آب سازندی مخازن  204
5-6-4-5-  بررسی بلوغ میعانات گازی مخازن  207
5-6-4-6- مقایسه تركیبات گازی مخازن با هیدروكربورهای سنگ منشاء  209
5-6-4-7- ایزوتوپ كربن و گوگرد آلی مخازن  209
5-7- نتیجه گیری كلی در مورد منشاء سولفید هیدروژن  212

فصل ششم: نتیجه گیری نهایی  213
پیشنهادات 214
پیوستها 215
منابع و مآخذ  216


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : معدن، زیست شناسی، پایان نامه،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 8 شهریور 1394 :: نویسنده : آ آ

جزئیات كامل :

عنوان كامل : پایان نامه اصلاح رگولاسیون ولتاژ در خطوط انتقال نیرو

تعداد صفحات : 160

دسته : برق ، الكترونیك، مخابرات

توضیحات :

مقدمه
 اصولاً هر شبکه الکتریکی گسترده را می‌توان شامل بخش‌های تولید (Generation) و انتقال (Transformation) تبدیل (Transformation) توزیع (Distribution) و مصرف (Consumption) دانست .
 خطوط هوایی انتقال انرژی که از اجزاء اصلی شبکه‌های الکتریکی گسترده محسوب می‌شوند وظیفه انتقال انرژی الکتریکی از نقاط تولید به مراکز مصرف را بعهده داشته و می‌توان آنها را به رگهای حیاتی صنعت برق تشبیه نمود . در اغلب مواقع مسئله چگونه امر تغذیه انرژی الکتریکی را به مراکز تولید آن وابسته می‌دانند در صورتیکه تنها 35 درصد کل مخارج ایجاد نیروگاه و 65 درصد بقیه صرف انتقال این انرژی و رساندن آن به نقاط مصرف می‌گردد . همواره مورد توجه خاص دت اندرکاران صنعت برق و طراحان خطوط انتقال بوده تا با استفاده از تکنیک‌های مدرن طراحی و بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای علمی در این زمینه ضمن بالا بردن کیفیت انتقال ، هزینه‌های لازم را نیز به حداقل رسانند . نکته مهم دیگر که استفاده از تکنیکهای جدید طراحی را اجتناب ناپذیر می‌سازد تلفات انرژی در طول خطوط انتقال است که هر ساله درصدی از این انرژی را که با مخارج سنگین تهیه می‌شود بدون هیچ استفاده ‌ای به هدر می‌دهد .
 البته موضوع تلفات انرژی الکتریکی منحصر به انتقال بوده و در سایر بخشها مانند تولید تبدیل و توزیع نیز سهم توجهی از انرژی الکتریکی تلف می‌شود . آمارهای موجود نشان می‌دهند که در کشور ما سیر نزولی تلفات در بخش انتقال طی سالیان اخیر نسبت به سایر بخشها سریعتر بوده و این نتیجه بازنگری مداوم بر روشهای قبلی و به روز در آوردن آنها مطالعه و تحقیق مستمر و سرانجام تلاش در جهت دستیابی به آخرین تکنولوژی مورد استفاده در کشورهای پیشرفته در این زمینه می‌باشد.
 به طور کلی بحث انتقال از آنجا آغازگردید که تولید انرژی الکتریکی در بعضی مناطق به سبب وجود پتانسیل و فاکتورهای لازم جهت تولید در آن نقطه افزایش یافت و می‌بایست این انرژی تولید شده به سایر نقاط هم ارسال می‌شد .
البته در سالهای پیدایش انرژی الکتریکی به علت محدود کردن امکان تولید فقط انرژی جریان مستقیم (D.C) با ولتاژ ضعیف را انتقال می‌دادند و نیروگاهها قادر بودند تنها چند خانه را تغذیه کنند . بعدها بتدریج نیروگاه‌هایی ساخته شد که قادر بودند مجتمع‌های بزرگتری را تغذیه نمایند .
 تکامل صنعت ماشین سازی و بخصوص ماشین‌های بخار و بالاخره پیدایش و تکامل توربین‌های آبی و بخار تولید انرژی الکتریکی بیشتری را در یک نقطه امکان‌پذیر ساخت . با افزایش قدرت تولید در سالهای بعد ولتاژهای بالاتری جهت انتقال این قدرت مورد نیاز بود . لذا ولتاژ بتدریج بالاتر رفت به طوری که امروزه ولتاژ انتقال بوسیله سیستم‌های سه فاز (AC) به حدود 1150 کیلووات هم رسیده است .
 زیر انتقال توانهای بالا به مسافات طولانی تلفات انرژی را به شدت افزایش می‌دهد و متداولترین راه جهت کاهش این تلفات که مستقیماً با جریان مرتبط است افزایش ولتاژ انتقال است .
 انتقال انرژی تنها به یک روش خاص منحصر نبوده و راههای گوناگونی برای این کار مورد استفاده قرار می گیرد . بلوک دیاگرام (1) روشهای مختلف انتقال انرژی را نشان می‌دهد .
 استفاده از کابلهای زیرزمینی جهت انتقال توان تحت ولتاژ بالا ضمن دارا بودن محاسن بسیار و بعلت داشتن هزینه‌های سنگین تهیه و نصب تجهیزات ( تقریباً 15 برابر خط هوائی ) فقط در مناطق شهری و برخی نقاط خاص که به هر دلیل استفاده از خطوط انتقال هوائی میسر و یا مناسب نباشد از نظر فنی و اقتصادی توجیه‌پذیر خواهد بود .
 استفاده از خطوط انتقال فشار قوی جریان مستقیم نیز که تحت عنوان H.V.D.C(high voltage direct current) شناخته شده تنها در مسافات بسیار طولانی و انتقال انرژی خیلی زیاد و یا اتصال دو شبکه دارای فرکانسهای متفاوت به یکدیگر مورد توجه قرار می‌گیرد . البته برخی صاحب نظران در زمینه انتقال انرژی الکتریکی استفاده از این روش را بعلت هزینه‌ نسبتاً بالای آن و همچنین امتیازهای فراوانی که خطوط A.C در مقابل خططو D.C دارند توصیه نمی‌کنند و حتی برای اتصال دو شبکه با فرکانهای متفاوت نیز احداث ایستگاه مبدل ( و نه خط انتقال D.C) جهت تبدیل فرکانسهای دو شبکه به یکدیگر را مناسبتر می‌دانند . در کشور ما تا کنون خطوط فشار قوی بصورت D.C نصب نشده و در اینجا نیز عمده توجه ما معطوف به خطوط هوائی انتقال انرژی فشار قوی به صورت A.C می‌باشد که تا کنون چندین هزار کیلومتر از این خطوط در کشور نصب گردیده و خطوط بسیاری نیز در حال نصب و یا درمراحل طراحی می‌باشند .
 بلوک دیاگرام (1)
مفهوم رگولاسیون ولتاژ در خطوط انتقال
الف) خطوط کوتاه (L< 80 Km)
درصد تنظیم ولتاژ یک خط طبق تعریف از رابطه زیر بدست می آید :
 درصد تنظیم ولتاژ
در این رابطه  ولتاژ انتهای خط در بی‌باری و  ولتاژه انتهای خط در بار کامل می‌باشد .
 در تعیین  و   ولتاژ ابتدای خط   باید ثابت نگه داشته شود در بی‌باری  خواهد بود لذا درصد تنظیم بصورت زیر نوشته می شود :
 درصد تنظیم ولتاژ
ولتاژ ابتدای خط  را بر حسب ولتاژ انتهای خط   به طور تقریبی می‌توانیم
رابطه‌ی ( I )    
درصد تنظیم ولتاژ خط نیز این چنین محاسبه می‌شود .
رابطه (II)     درصد تنظیم ولتاژ
رابطه II,I نشان می‌دهند که هر چه جریان انتهای خط از ولتاژ عقب‌تر باشد افت ولتاژ و درصد تنظیم ولتاژ بیشتر می‌شود . در ضریب قدرت‌های پیش فاز افت ولتاژ و درصد تنظیم کمتر شده و به مقادیر صفر و منفی نیز می‌رسند . در خطوط کوتاه افت ولتاژ به دلیل عناصر سری (‌مقاومت و سلف ) است . مطابق شکل زیر
شکل 1( مدار معادل خط انتقال کوتاه )
 حال مثالی در این مورد بیان می‌کنیم .
 مثال : در یک خط انتقال سه فاز به طول Km50بار انتهای خط قدرت Mv 100 را در ضریب قدرت 8/0 پس فاز و ولتاژ Kv 132 جذب می‌نماید مقاومت و اندوکتانس خط بترتیب  و  هستند ولتاژ ابتدای خط و درصد تنظیم ولتاژ را محاسبه کنید .
 حل : ابتدا ولتاژ فازی را در انتهای خط محاسبه می‌کنیم .

 فهرست مطالب

مقدمه
مفهوم رگولاسیون ولتاژ
الف- خطوط انتقال کوتاه
ب- خطوط انتقال متوسط
ج – خطوط انتقال بلند
تاثیر ولتاژ بر روی ضریب بهره انتقال
 راه‌حل‌های کنترل ولتاژ در شبکه
 عوامل افت ولتاژ
 اهداف
 فصل دوم
 تعاریف یک سیستم قدرت و انواع شبکه‌ها
 تاثیرولتاژ بر روی ضریب بهره انتقال
 علل استفاده از شبکه‌های سه فاز
انواع شبکه‌ها
افت ولتاژ و تلفات انرژی
 طراحی شبکه‌های توزیعی
 فصل سوم : مقدمه‌ای بر انواع انرژی در ایران
 تولید و توزیع
منابع انرژی برق در ایران
 انتقال و توزیع برق
 توزیع نیرو
 منابع انرژی طبیعی جدید و طبیعی موجود
 فصل چهارم : انتخاب سطح ولتاژ در انتقال
 مقدمه
 انتخاب ولتاژ اقتصادی
 الف) تعیین ولتاژ به کمک رابطه تجربی استیل
ب) تعیین ولتاژبه کمک منحنی تغییرات ولتاژ
 ج) رابطه تجربی جهت تعیین ولتاژ انتقال در مسافت طولانی
د) یک رابطه تجربی دقیق جهت تعیین ولتاژ در انتقال
فصل پنجم : بررسی انجام ولتاژ‌ها
مقدمه
اضافه ولتاژهای موجی
 اضافه ولتاژهای موقت
 فصل ششم : اثر نوسانات ولتاژ بر دستگاه‌های الکتریکی و روشهای اصلاح آن
چکیده
1-    اثر تغییرات ولتاژ بر عملکرد وسایل الکتریکی
2-    افت ولتاژ مجاز در اجزاء شبکه
3-    روشهای تنظیم ولتاژ در شبکه توزیع
4-    تنظیم در قسمتهای مختلف شبکه توزیع
5-    روش کنترل دستگاههای تنظیم ولتاژ
فصل هفتم : بهبود تنظیم ولتاژ در خطوط توزیع انرژی الکتریکی
مقدمه
 تصحیح کننده ولتاژ ترانسفورماتوری
 تصحیح کننده ولتاژ راکتیو TSC/TSR    
فصل هشتم : تنظیم سریع ولتاژ ژنراتور
1-    تنظیم کننده تیریل
2-    تنظیم کننده سکتور گردان
3-    تنظیم کننده روغنی
4-    تنظیم کننده آمپلیدین
فصل نهم : سیستم MOSCAD برای جبران افت ولتاژ
کاربرد عملی
مراحل تولید و توزیع نیروی برق
 سیستم اتوماتیک کنترل شبکه توزیع از راه دور DA    
پایه واساس طرز کار سیستم کنترل از راه دور DA    
 مشخصات مهم و اصلی MOSCADRTU    
شرح جعبه MOSCAD کنترل از راه دور و قابل برنامه‌ریزی
 ارتباط متغیرها
فصل دهم : تنظیم ولتاژ ترانسفورماتور
 تنظیم طولی ولتاژ
 تنظیم ولتاژ زیربار
 تنظیم عرضی ولتاژ
فصل یازدهم : بررسی کنترل ولتاژ و راههای جبران سازی آن
 الف ) کنترل قدرت راکتیو و ولتاژ توسط ترانسفورماتورهای متغییر
ب‌)    عملکرد خطوط انتقال بدون جبران کننده
1-    خط انتقال در شرایط بی‌باری
2-    خط انتقال در شرایط بارداری
 ج ) جبران کننده‌های ثابت ، موازی در سیستم به هم پیوسته
 د) انواع جبران کننده‌ها
جبران کننده‌های راکتیو
و ) کندانسورهای سنکرون
هـ) جبران کننده‌های استاتیک


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : برق، الكترونیك، مخابرات، پایان نامه، رگولاسیون ولتاژ،
لینک های مرتبط :


جمعه 30 مرداد 1394 :: نویسنده : آ آ
مصنوعی

جزئیات كامل :

عنوان كامل : پایان نامه هوش مصنوعی

تعداد صفحات : 180

دسته : كامپیوتر

توضیحات : 

 

چكیده
هدف‌ از این‌ پروژه‌ آشنائی‌ با هوش‌ مصنوعی‌ به‌ عنوان‌ سمبل‌ ونماد دوران‌ فراصنعتی‌ و نقش‌ و كاربرد آن‌ در صنایع‌ و مؤسسات‌تولیدی‌ می‌باشد. بدین‌ منظور، این‌ موضوع‌ در قالب‌ 3 فصل ارائه‌ می‌شود. در (فصل‌ اول‌) كلیات هوش‌ مصنوعی‌ موردمطالعه‌ قرار می‌گیرد و سئوالاتی‌ نظیر این‌ كه‌ هوش‌ مصنوعی‌چیست‌؟ تفاوت‌ هوش‌مصنوعی‌ و هوش‌ طبیعی‌ (انسانی‌) درچیست‌؟ شاخه‌های‌ عمده‌ هوش‌ مصنوعی‌ كدامند؟ و نهایتأ، اجزای‌هوش‌ مصنوعی‌ نیز تشریح‌ می‌شود ،كاربردهای‌ هوش‌ مصنوعی‌در صنایع‌ و مؤسسات‌تولیدی‌، بخصوص‌ در زمینه‌سیستم‌های‌ خبره‌ وآدمواره‌ها مورد مطالعه‌ وتجزیه‌ و تحلیل‌ قرارمی‌گیرد. ودر فصل دوم به بررسی هوش مصنوعی در بازی های كامپیوتری و در فصل سوم به بررسی تكنیك برنامه نویسی در هوش مصنوعی مورد مطالعه قرار می گیرد  .

مقدمه
هوش مصنوعی به هوشی که یک ماشین از خود نشان میدهد و یا به دانشی در کامپیوتر که سعی در ایجاد آن دارد گفته میشود. بیشتر نوشته ها و مقاله های مربوط به هوش مصنوعی آن را "دانش شناخت و طراحی مامورهای هوشمند تعریف کرده اند. یک مامور هوشمند سیستمی است که با شناخت محیط اطراف خود, شانس موفقیت خود را بالا میبرد جان مکارتی که واژه هوش مصنوعی را در سال 1956 استفاده نمود, آن را دانش و مهندسی ساخت ماشین های هوشمند" تعریف کرده است. تحقیقات و جستجوهایی انجام شده برای رسیدن به ساخت چنین ماشین هایی مرتبط با بسیاری از رشته های دانشیک دیگر میباشد, مانند دانش کامپیوتر, روانشناسی, فلسفه, عصب شناسی, دانش ادراک, تئوری کنترل, احتمالات, بهینه سازی و منطق.
« هوش مصنوعی، دانش ساختن ماشین‌‌ ها یا برنامه‌های هوشمند است. »   همانگونه كه از تعریف فوق-كه توسط یكی از بنیانگذاران هوش مصنوعی ارائه شده است- برمی‌آید،حداقل به دو سؤال باید پاسخ داد:
1ـ هوشمندی چیست؟
2ـ برنامه‌های هوشمند، چه نوعی از برنامه‌ها هستند؟تعریف دیگری كه از هوش مصنوعی می‌توان ارائه داد به قرار زیر است:
   « هوش مصنوعی، شاخه‌ایست از علم كامپیوتر كه ملزومات محاسباتی اعمالی همچون ادراك (Perception)، ستدلال(reasoning) و یادگیری(learning) را بررسی كرده و سیستمی جهت انجام چنین اعمالی ارائه می‌دهد.»و در نهایت تعریف سوم هوش مصنوعی از قرار زیر است:
   «هوش مصنوعی، مطالعه روش‌هایی است برای تبدیل كامپیوتر به ماشینی كه بتواند اعمال انجام شده توسط انسان را انجام دهد.»   به این ترتیب می‌توان دید كه دو تعریف آخر كاملاً دو چیز را در تعریف نخست واضح كرده‌اند.

 

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                 صفحه
چكیده    1
مقدمه     2
فصل اول : كلیات موضوع
تعریف و طبیعت هوش مصنوعی    7
پیدایش و پیشرفت هوش مصنوعی      8
هوش‌ مصنوعی‌ و هوش‌ انسانی    12
شاخه‌های‌ هوش‌ مصنوعی    14
فلسفهٔ هوش مصنوعی    27
ویژگی های هوش مصنوعی    48
دو فرضیه در هوش مصنوعی    52
انواع هوش مصنوعی     53
كاربرد هوش مصنوعی     57
معمای هوش الكترونیك‌ ، مبانی و شاخه‌های علم هوش مصنوعی‌    59
چالش‌های بنیادین هوش‌مصنوعی‌    64
فصل دوم : هوش مصنوعی‌ در بازی‌های كامپیوتری
هوش مصنوعی‌ در بازی‌های كامپیوتری    71
بازی‌های تأثیرگذار در هوش‌مصنوعی     88
فصل سوم : تكنیك ها وزبانهای برنامه نویسی هوش مصنوعی
تكنیك ها وزبانهای برنامه نویسی هوش مصنوعی........................................118
مثالی از برنامه‌نویسی شیء‌گرا در شبكه‌های عصبی و هوش مصنوعی.....163

سخن آخر.............................................................................................................179
فهرست منابع.......................................................................................................180

 


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید
نوع مطلب :
برچسب ها : كامپیوتر، پایان نامه، هوش مصنوعی،
لینک های مرتبط :


کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران

جزئیات كامل :

عنوان كامل : تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران

تعداد صفحات : 198

دسته : مهندسی برق مخابرات

توضیحات : پایان نامه كارشناسی رشته مهندسی برق گرایش مخابرات

چکیده
دسترسی چندگانه تقسیم کد از تکنولوژی طیف گسترده به وجود می آید . سیستم های طیف گسترده در حین عمل کردن حداقل تداخل خارجی ، چگالی طیفی کم و فراهم کرده توانایی دسترسی چندگانه از تداخل عمدی سیگنالها جلوگیری می کند که عملیات سیستمی با تداخل دسترسی چندگانه و نویز آنالیز می شود . احتمال خطای بیت در مقابل تعداد متنوعی از کاربران و سیگنال به نویز  متفاوت محاسبه می شود . در سیستم دسترسی چندگانه تقسیم کد برای گسترده کردن به دنباله تصادفی با معیارهای کیفیت اصلی برای تصادفی کردن نیاز داریم . سیگنال گسترده شده بوسیله ضرب کد با شکل موج چیپ تولید می-شود و کد گسترده بوجود می¬آید .
بوسیله نسبت دادن دنباله کد متفاوت به هر کاربر ، اجازه می¬دهیم که همه کاربران برای تقسیم کانال فرکانس یکسان به طور همزمان عمل کنند . اگرچه یک تقریب عمود اعمال شده بر دنباله کد برای عملکرد قابل قبولی به کار می¬رود . بنابراین ، سیگنال کاربران دیگر به عنوان نویز تصادفی بعضی سیگنال کاربران دیگر ظاهر می¬شود که این تداخل دستیابی چندگانه نامیده می¬شود . تداخل دستیابی چندگانه تنزل در سرعت خطای بیت و عملکرد سیستم را باعث می¬شود .
تداخل دستیابی چندگانه فاکتوری است که ظرفیت و عملکرد سیستم های دسترسی چندگانه تقسیم کد را محدود می¬کند . تداخل دستیابی چندگانه به تداخل بین کاربران دنباله مستقیم مربوط می¬شود . تداخل نتیجه آفستهای زمان تصادفی بین سیگنالهاست که همزمان با افزایش تعداد تداخل طراحی شده . بنابراین ، آنالیز عملکرد سیستم دسترسی چندگانه تقسیم کد باید برحسب مقدار تداخل دستیابی چندگانه اثراتش در پارامترهایی که عملکرد را اندازه گیری می¬کند وارد می¬شود .
در بیشر جاها روش عادی تقریب گوسی و واریانس مورد استفاده قرار می¬گیرد . ما عملکرد سرعت خطای بیت سیستم دسترسی چندگانه تقسی کد را مورد بررسی قرار می¬دهیم . تقریب گوسی استاندارد استفاده شده برای ارزیابی عملکرد احتمال خطای بیت در سیستم دسترسی چندگانه تقسیم کد است . این تقریب به دلیل ساده بودن در بسیاری جاها مورد استفاده است .

 

فهرست مطالب
فصل اول : پیش نیازهای ریاضی و تعاریف  1
1-1 مقدمه  2
1-2 تعا ریف  3
1-2-1 تابع همبستگی متقابل برای سیگنالهای پریودیک  3
1-2-2 تابع خود همبستگی برای سیگنالهای پریودیک  4
1-2-3 خواص توابع همبستگی پریودیک گسسته  5
1-3 نامساوی ولچ  6
1-4 نامساوی سید لینکوف  6
1-5 تابع همبستگی غیر پریودیک گسسته  7
فصل دوم : معرفی کدهای ماکزیمال و گلد و کازامی  8
2-1 مقدمه  9
2-2 تعریف  10
2-3 دنباله¬های کلاسیک  10
2-3-1 دنباله¬هایی با طول ماکزیمال  10
2-3-2 خواص دنباله¬های ماکزیمال  11
2-4 انواع تکنیکهای باند وسیع  13
2-4-1 روش دنباله مستقیم (DS)  13
2-5 کدPN   14

2-5-1 دنباله PN و پس خور ثبات انتقالی  15
2-5-2 مجموعه دنباله¬های ماکزیمال دارای همبستگی ناچیز  16
2-5-3 بزرگترین مجموعه به هم پیوسته از دنباله¬های ماکزیمال  17
2-6 دنباله گلد  19
2-7 مجموعه کوچک رشته¬های کازامی  20
2-8 مجموعه بزرگ رشته¬های کازامی  21
فصل سوم : نحوه¬ی تولید کدهای ماکزیمال و گلد و کازامی  22
3-1 تولید کد ماکزیمال  23
3-2 تولید کد گلد  28
3-3 تولید کد کازامی  32
فصل چهارم : مروری بر سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد  36
4-1 مقدمه  37
4-2 سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد  38
4-3 مزایای سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد  40
4-4 نگاهی به مخابرات سیار  41
4-5 طریقه¬ی مدولاسیون  46
4-6 پدیده دور- نزدیک  46
4-7 استفاده از شکل موجهای مناسب CDMA  49
4-8 بررسی مساله¬ی تداخل بین کاربران  49

فصل پنجم : مراحل و نتایج شبیه سازی  50
5-1 مقدمه  51
5-2 بررسی کد ماکزیمال در شبیه سازی  52
5-3 بررسی کد گلد در شبیه سازی  57
5-4 بررسی کد کازامی در شبیه سازی  62
5-5 عملکرد خطای بیت  66

شکلها
شکل (1-1) شکل موج گسترش یافته  5
شکل (1-2) مدار شیفت رجیستر  11
شکل (2-2) بلوک دیاگرام یک سیستم DSSS  14
شکل (2-3) بلوک دیاگرام یک فیدبک شیفت رجیستر  16
شکل (3-1) چگونگی ترکیب کد ماکزیمال با داده ها  23
شکل (3-2) تولید کد ماکزیمال با استفاده از شیفت رجیستر  24
شکل (3-3) تابع همبستگی کد ماکزیمال  25
شکل (3-4) تابع همبستگی متقابل با طول دنباله31 و تعداد 100 کاربر  26
شکل (3-5) تابع همبستگی متقابل با طول دنباله63 و تعداد 100 کاربر  27
شکل (3-6) نحوه¬ی تولید کد گلد  28
شکل (3-7) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 31 و تعداد 50 کاربر  29
شکل (3-8) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 31 و تعداد 100 کاربر  30
شکل (3-9) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 63 و تعداد 50 کاربر  31
شکل (3-10) نحوه¬ی تولید کد کازامی  32
شکل (3-11) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 31 و k=2 , m=-1  33
شکل (3-12) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 31 و k=-1 , m=10  34
شکل (3-13) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 31 و k=-4 , m=4  35


شکل (4-1) مدل سیستم دستیابی چندگانه تقسیم کد  38
شکل (4-2) تقسیم بندی سیستم دستیابی چندگانه تقسیم کد  39
شکل (4-3) هدف سیستم دستیابی چندگانه تقسیم کد  41
شکل (4-4) نمونه¬ای از مخابرات سلولی  42
شکل ( 4-5) مدلهای مختلف سیستمهای چندگانه  45
شکل (4-6) اثر پدیده دور- نزدیک  47
شکل (5-1) فرستنده CDMA  51
شکل (5-2) گیرنده CDMA  52
شکل (5-3) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  53
شکل (5-4) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  53
شکل (5-5) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  53
شکل (5-6) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  53
شکل (5-7) نمودار BER برای 40 کاربر کد ماکزیمال  54
شکل (5-8) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  55
شکل (5-9) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  55
شکل (5-10) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  55
شکل (5-11) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  55
شکل (5-12) نمودار BER برای 80 کاربر کد ماکزیمال  56
شکل (5-13) روش بدست آوردن کد گلد  57
شکل (5-14) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  58
شکل (5-15) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  58
شکل (5-16) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  58
شکل (5-17) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  58
شکل (5-18) نمودار BER برای 40 کاربر کد گلد  59
شکل (5-19) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  60
شکل (5-20) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  60
شکل (5-21) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  60
شکل (5-22) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  60
شکل (5-23) نمودار BER برای 80 کاربر کد گلد  61
شکل (5-24) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  62
شکل (5-25) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  62
شکل (5-26) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  62
شکل (5-27) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  62
شکل (5-28) نمودار BER برای 40 کاربر کد کازامی  63
شکل (5-29) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  64
شکل (5-30) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  64
شکل (5-31) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  64
شکل (5-32) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  64
شکل (5-33) نمودار BER برای 80 کاربر کد کازامی  65
شکل (5-34) مقایسه سه کاربر برای کد ماکزیمال  68
شکل (5-35) مقایسه سه کاربر برای کد گلد  69
شکل (5-36) مقایسه سه کاربر برای کد کازامی  70
شکل (5-37) مقایسه سه کد برای 40 کاربر  71
شکل (5-38) مقایسه سه کد برای 80 کاربر  72
جدول (2-1) مقدیری از دنباله¬های ماکزیمال  18


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید
نوع مطلب :
برچسب ها : پایان نامه، كارشناسی، مهندسی برق، مخابرات، تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA،
لینک های مرتبط :


جمعه 30 مرداد 1394 :: نویسنده : آ آ

جزئیات كامل :

عنوان كامل : پایان نامه تکنولوژی تولید ماکارونی

تعداد صفحات : 120

دسته : صنایع غذایی

توضیحات :

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی

رشته مهندسی علوم صنایع غذایی

تاریخچه و مقدمه

بر طبق گواهی افسانه های قدیمی برای اولین بار ماركوپولو (Marco polo )در قرن 13 پس از بازگشت از چین غذایی آردی شبیه به كارونی  را به دربار هدیه كرد .بطور كلی برای مردم آن زمان علی الخصوص دریانوردان حمل و نگهداری آذوقه سفر امری مهم تلقی می شد چرا كه گاه سفر چندین ماه بطول می انجامید و آنها نیاز به غذایی داشتند که فاسد و خراب نشود . همچنین مرغوبیت و ارزش غذایی خود را حفظ كند. ظاهر همه این ویژگیها در ماكارونی وجود دارد این محصول در طی نگهداری به مدت طولانی طعم مزه و كیفیت خود را حفظ می نماید .

 هر چند تولید ماكارونی از یك ریشه تاریخی منشا می گیرد اما به طور وسیع د رقرن بیستم با تغییرات اساسی  وارد بازار مصرف عمومی و تجارت گردید در اولیل این قرن و قبل از صنعتی شدن تولیدات تهیه و تولید این محصول بصورت خانگی و یا به مقادیر کم ،درکارگاههای کوچک انجام می شود و در مجموع مقدار قابل توجهی را در بر نمی گرفت . طبق بررسی ، از سال 1850 میلادی تولید بصورت ماشینی وصنعتی با ابداع و اختراع ماشین های پرس كننده خمیر شروع شد مجموعه ای از این ماشین آلات متشكل از یك سیستم ورز دهنده خمیر (kneading device)با پیستون و سیلندر مربوطه و یك صفحه مشبك كه منتهی از یك مارپیچ بودند كارتولید را در مقیاس صنعتی شروع كردند .در آغاز قرن بیستم لوازم موجود برای ساخت ماكارونی شامل مخلوط كن و پرس و قفسه های مخصوص خشك كردن ساخته شدند در سال 1934 یك شركت فرانسوی كه قبلا اكسترودر های ساده می ساخت سیستم پیوسته را جایگزین نمود و در همان سالها سوئیسی ها پرس های مداوم اتوماتیك را مورد بهره برداری قرار دادند امروزه این ماشین آلات به سیستم های تولید پیوسته تبدیل شده اند و می توانند با ظرفیت های بسیار بالا كار كنند استفاده نیروی انسانی برای این سیستم ها نیز بسیار اندك است تولید در این سیستم ها نیازمند دقت فراوان  و ماده اولیه همگون می باشد .

تاریخچه ماكارونی در ایران

   در ایران در سال 1315 اولین كارخانه ماكارونی بنام نوبل در تهران راه اندازی شد كه عمده تولیدات آن برای سفارتخا نه ها و خارجیان مقیم ایران مصرف می گردید .سپس كارگاهی در خیابان طالقانی مقابل سفارت سابق امریكا احداث شد این واحددارای یك پرس یك سیلندری بود سیستم آرد و الك در طبقه پایین تر قرار داشت آرد توسط مارپیچ به مخلوط كن و رشته ساز منتقل می شد ماكارونی ها پس از برش در روی نی های خیزران آویخته می شدند و سپس به گرمخانه انتقال می بافتند عمده تولید این واحد نیز برای خارجیان مقیم تهران اختصاص داشت بقایای این كارگاه تا سال 1373 در محل باقی بود در حال حاضر حدود 250 واحد فعال ماكارونی در ایران دایر است ظرفیت كل  این واحدها حدود 340 هزارتن د رسال می باشد حدود یك سوم این و احدها در استان تهران مستقرند.(7)

فهرست مطالب

مقدمه و تاریخچه      ۱
فصل اول
۱-۱- بخش اول : گندم و ویژگیهای آرد ماکارونی     ۴
۲-۱- بخش دوم : انواع ماکارونی     ۱۰
۳-۱- بخش سوم: ارزش غذایی فرآورده‌های ماکارونی    ۱۸
۴-۱- بخش چهارم: موقعیت و محل کارخانة بازدید شده     ۲۰
فصل دوم
۲-۱- بخش اول: مواد اولیه مورد استفاده     ۲۴
فصل سوم
۱-۳- بخش اول : ساخت ماکارونی    ۳۷
۱-۱-۳- روشهای ساخت انواع ماکارونی     ۳۸
الف: روش غیر پیوسته     ۴۰
ب: روش پیوسته     ۴۱
۲-۳- بخش دوم:‌ انتقال دهنده     ۴۲
الف: انتقال دهنده‌های افقی     ۴۳
ب: انتقال دهنده‌های عمودی     ۴۳
ج: انتقال دهنده‌های بادی     ۴۳
فصل چهارم :
۱-۴- بخش اول : خشک کردن     ۴۶
الف) خشک کردن اولیه     ۴۸
ب) خشک کردن میانی     ۴۹
ج) خشک کردن نهایی     ۴۹
۲-۴- بخش دوم : یک دیاگرام خشک کردن موفقیت آمیز     ۵۳
۳-۴- بخش سوم : منحنی خشک کردن و نمودار آن     ۵۵
فصل پنجم
۱-۵- گرمخانه‌های ماکارونی     ۵۹
فصل ششم:
بخش اول : بسته‌بندی توسط کارگر و بسته‌بندی اتوماتیک     ۶۳
بخش دوم : ویژگی‌های بسته‌بندی مطابق استاندارد     ۶۴
فصل هفتم
۱-۷- بخش اول : نگهداری و انبار کردن محصول     ۶۷
فصل هشتم
۱-۸- بخش اول : بهداشت کارخانه     ۷۰
الف) رعایت بهداشت توسط کارگران خط تولید     ۷۰
ب) رعایت بهداشت توسط کارگران بخش بسته بندی و انبار     ۷۱
ج) نظافت قسمتهای مختلف انبار     ۷۱
فصل نهم :
۱-۹: بخش اول آزمایش شیمی     ۷۵
الف) تعیین pH ماکارونی     ۷۵
ب) آزمایش پخت و آزمایش جهت تعیین وزن مواد جامد در آب     ۷۵
ج) آزمایش رطوبت     ۷۶
۲-۹- بخش دوم : طرز تهیه محیط‌های کشت     ۷۷
الف) طریقه کشت پلیت کنت آگار     ۷۷
ب) دستور  تهیه سوسپانسیون زرده تخم مرغ     ۷۸
پ) تهیه محیط کشت سوبرودکستروز آگار     ۷۹
ت) طریقه کشت و شمارش آزمونهای میکروبی     ۸۱
ث) تهیه محیط کشت باسیلوس سرئوس     ۸۲
ج) طریق کشت کپک    ۸۳
۳-۹- بخش سوم : آزمون کنترل کیفی مواد اولیه     ۸۳
۴-۹- بخش چهارم: کنترل کیفیت فرآورده‌های نهایی     ۸۸
فصل دهم:
۱-۱۰- بخش اول : استاندارد ویژگی‌های ماکارونی     ۹۷
فصل یازدهم:
بخش اول : بحث و نتیجه‌گیری     ۱۱۲
بخش دوم: پیشنهادات     ۱۱۳
بخش سوم: مقاله
بخش چهارم: منابع     ۱۱۷


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نماییدنوع مطلب :
برچسب ها : پایان نامه، کارشناسی، مهندسی علوم صنایع غذایی، تکنولوژی تولید ماکارونی،
لینک های مرتبط :


اجزای صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام

جزئیات كامل :

عنوان كامل : بررسی رابطه تغییرات اجزای صورت سود و زیان با  تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد صفحات : 198

دسته : حسابداری

توضیحات : پایان نامه كارشناسی ارشد حسابداری (M.Sc)

 

1- تعریف مساله و بیان اصلی تحقیق :

در این تحقیق ارتباط بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام عادی شركتها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می‌دهد. به عبارت دیگر در این تحقیق سعی می‌شود ارتباط بین متغیرهای «تغییرات اقلام صورت سود و زیان» به عنوان متغییرهای مستقل و «تغییرات بازده سهام عادی» به عنوان متغیر وابسته مشخص گردد. تا بتوان گفت كه آیا متغییر وابسته می‌تواند توسط متغییرهای مستقل توضیح داده شود؟

2- اهداف تحقیق :

این تحقیق بدنبال این است كه با تجزیه و تحلیل اطلاعات واقعی مبادرت به استخراج معیارهایی نماید و از این طریق سرمایه‌گذاران را قادر نماید تا سهام شركت‌های مختلف را با یكدیگر مقایسه كرده و سهام مورد نظرشان را با اطمینان بیشتری انتخاب نماید و این امر به حضور سرمایه‌گذاران به عنوان اصلی‌ترین اركان بورس كمك خواهد كرد.

در واقع اگر سود و جزئیات آن پیش‌بینی بازده سهام را تسهیل نماید، حوزه ارتباط اجزای سود و بازده واقعی می‌تواند معیار با اهمیتی از فواید سود باشد. در صورت وجود چنین ارتباطی می‌توان با اطلاع از وضعیت سودهای آتی شركتها و در نتیجه پیش‌بینی رفتار قیمت سهام آنها، سرمایه گذاران می توانند اقدام به خرید و فروش سهام ‌نمایند. به عبارت دیگر، پیش‌بینی می‌شود كه در صورت وجود ارتباط بین بازده و اجزای سود در بورس اوراق بهادار می‌توان الگویی جهت انتخاب سهام ارائه کرد.

3- اهمیت تحقیق :

زمانی كه فردی تصمیم به سرمایه‌گذاری در سهام می‌گیرد، اولین موضوعی كه با آن مواجه می‌شود، انتخاب سهم مورد نظر است. در بورس اوراق بهادار تهران به خصوص سرمایه گذاران جزء بیشتر بر اساس اطلاعات غیر رسمی و غیر صحیح مبادرت به اخذ تصمیم می‌نمایند كه این موضوع منجر به زیان آنان و در نهایت دلسردی و خروج از بازار سرمایه می‌گردد،

لذا لازم است كه به وسیله تحقیقات، معیارهایی فراهم شود كه سرمایه‌گذاران بتوانند  با استفاده از آنها با دقت و سرعت مبادرت به تصمیم‌گیری و انتخاب سهام شركت مورد نظرشان نمایند.

4- فرضیه های تحقیق :

فرضیه اول:

H0 : بین تغییرات فروش و تغییرات بازده سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود ندارد.

H1 : بین تغییرات فروش و تغییرات بازده سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود دارد.

فرضیه دوم:

H0: بین تغییرات بهای تمام شده كالای فروش رفته و تغییرات بازده سهام شركتهای پذیرفته شده در بررسی تهران ارتباطی وجود ندارد.

H1: بین تغییرات بهای تمام شده كالای فروش رفته و تغییرات بازده سهام شركتهای پذیرفته شده در بررسی تهران ارتباطی وجود ندارد.

فرضیه سوم:

H0: بین تغییرات هزینه‌های عملیاتی و تغییرات بازده سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود ندارد.

H1: بین تغییرات هزینه عملیاتی و تغییرات بازده سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود دارد.

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده ...................................................................................................................... 1

فصل اول_ كلیات تحقیق :

مقدمه......................................................................................................................... 2

بیان موضوع................................................................................................................ 3

هدف و دلایل انتخاب.................................................................................................. 4

اهمیت موضوع ........................................................................................................... 5

فرضیه تحقیق ............................................................................................................. 6

قلمرو تحقیق .............................................................................................................. 8

متغیرهای تحقیق ........................................................................................................ 9

جمع آوری اطلاعات ................................................................................................ 11

 تعاریف و اصطلاحات............................................................................................... 12

 

فصل دوم _ مبانی نظری تحقیق :

مقدمه ...................................................................................................................... 14

بخش اول _ مفهوم سود و اجزای صورت سود و زیان .................................................. 18

عنوان                                                                                                                   صفحه

سود حسابداری ......................................................................................................... 18

نظریات پیرامون سود ................................................................................................. 19

سود تحققی و سود غیر تحققی ................................................................................... 21

مفهوم سود در گزارشگری مالی ................................................................................. 26

اهداف گزارشگری سود ............................................................................................ 28

نقاط قوت سود حسابداری ......................................................................................... 28

نقاط ضعف سود حسابداری ....................................................................................... 29

نقش صورتهای مالی در تحقق هدفهای حسابداری ........................................................ 30

صورت سود و زیان .................................................................................................. 31

ماهیت درآمد ........................................................................................................... 31

اندازه گیری درآمد ................................................................................................... 32

تحقق درآمد ............................................................................................................ 35

مقاطع زمانی شناسایی درآمد ...................................................................................... 35

ماهیت هزینه ........................................................................................................... 37

اندازه گیری هزینه .................................................................................................... 38

زمان وقوع هزینه ...................................................................................................... 39

بخش دوم - مفهوم بازده سهام و انواع بازده سهام

بازده سرمایه گذاری ................................................................................................. 41

عوامل مؤثر بر بازدهی ............................................................................................... 43

بازارهای اوراق بهادار ............................................................................................... 45

كارایی بازار ............................................................................................................. 45

سطوح كارایی بازار ................................................................................................... 46

استفاده كنندگان از صورتهای مالی ............................................................................ 48

بخش سوم -  تغییرات اجزای صورت سود و زیان با بازده سهام

سود بعنوان وسیله ای برای پیش بینی ......................................................................... 49

بخش چهارم -  مروری بر تحقیقات قبلی .................................................................... 54

عنوان                                                                                                                   صفحه

فصل سوم – روش تحقیق

مقدمه ...................................................................................................................... 63

اهداف تحقیق ........................................................................................................... 63

روش تحقیق ............................................................................................................ 64

فرضیه تحقیق ........................................................................................................... 66

جامعه آماری ............................................................................................................ 69

نمونه آماری ............................................................................................................ 69

متغیرهای تحقیق ...................................................................................................... 72

روش جمع آوری اطلاعات ....................................................................................... 72

روش آزمون فرضیات ............................................................................................... 73

محدودیتهای تحقیق .................................................................................................. 75

فصل چهارم - تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ...................................................................................................................... 76

روش تجزیه و تحلیل داده ها...................................................................................... 76

فرضیه های تحقیق .................................................................................................... 77

نتایج آزمون فرضیه ................................................................................................... 79

فصل پنجم -  نتیجه گیری و پیشنهادات ..................................................................... 93

مقدمه ...................................................................................................................... 93

پیشنهادات تحقیق ..................................................................................................... 94

سایر پیشنهادات ....................................................................................................... 96


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید
نوع مطلب :
برچسب ها : پایان نامه، كارشناسی ارشد، حسابداری، اجزای صورت سود و زیان، بازده سهام،
لینک های مرتبط :


جزئیات كامل :

عنوان كامل : پایان نامه قالیهای كتیبه دار موزه فرش ایران

تعداد صفحات : 182

دسته : گرافیک و هنر

توضیحات : پایان نامه برای اخذ درجه كارشناسی در رشته صنایع دستی

 

چكیده

آثار هنری دستی مردم در سراسر جهان كه قالی چكیده عصاره آنها است ، نشان می‌دهد كه همواره طبیعت الهام بخش هنرمندان در خلق اثار هنریشان بوده است كلك نقش آفرین هنرمندان طراح با بهره‌گیری از خیال ممدوح و خیال محمود به عوالم قدسی و آسمانی ، خالق آثاری بی‌بدیل و بی‌همانند كه در عرصه هنرها سری از سایر بلندتر دارد وبرتارك هنر شرق می‌درخشد و همچنین با بهره‌گیری از طبیعت در طول تاریخ دیرپای قالی ایران تنوعی بی‌حد و مرز به طرح و نقش این دستباف هدیه كرده است .

 هنر خوشنویسی در قالی ، بازتاب ادبیات پارسی را منعكس می‌سازد .

 كلمات كلیدی :

  1. قالی
  2. كتیبه
  3. خط
  4. قالی موزه‌ای

 

مقدمه

قالی ایران با طرح‌های گوناگون دارای مضامین و پیام‌های مختلفی است و نماد هنر اصیل و فرهنگ و ادبیات غنی ایران زمین است . ایجاد نقش و نگار بر ابزار كار ، یا بر دیوار محل زندگی از دوره‌ی هخامنشیان و سلسله‌های بعد از آن در ایران متداول بوده است . البته در دوره‌ی اسلامی به سبب تغییر دین در ایران در هنر نیز تغییراتی پدیدار شد .

 سبب گسترش خط را بر اشیاء و آثار می‌توان به دو علت اساسی دانست ؛ اول اینكه چون در مذاهب ، توسل به ادعیه و اوراد و اعتقاد به رسیدن به خیر و بركت و سعادت به وسیله‌ی دعا مبنای محكم داشت ، بعدها در مذهب جدید نیز مردم با ایمان تقریباً بر بیشتر ابزارها و لوام زندگی خود نام مقدسان و بزرگان دین رانقش می‌كردند و از آنها برای تبرك و سعادت یاری می‌جستند .

 دوم چنانكه می‌دانیم ایرانیان به تزئین اشیاء و ابزارهای خود علاقه‌ی بسیار داشتند و چون نمی‌توانستند نقش صورت به كار ببرند به خط متوسل شدند و برای تزئین آثار خود از خط استفاده كردند و ادعیه و احادیث ، پندو اندرز ، اشعار را با خط خوش بر بستر آثار و لوازم زندگی خود نقش كردند . از همین جاست كه مشاهده می شوند هنرمندان بیشتر به زیبایی خط توجه داشته‌اند و زوایا و اشكالی در نگارش آن ایجاد كرده‌اند .

 باید گفت كه خط در ایران در دوره‌ی اسلامی ،یكی از عناصر هنرهای تزئینی شده است .

 در آغاز با پرسش‌های گوناگونی روبرو می‌شویم :

- قالیهای كتیبه‌دار چه گروه از فرشها می‌باشند؟

- چرا از خط و نوشته در قالی استفاده می‌كرده‌اند ؟

- آیا فرم كتیبه‌ها در قالیهای مناطق مختلف متفاوت می باشد ؟

- به عنوان نمونه در شهر كرمان بیشتر چه فرمی برای كتیبه استفاده نموده‌اند ؟ و دیگر مناطق چطور ؟

- از چه نوع خطی در داخل قاب كتیبه استفاده نموده‌اند ؟

- كتیبه‌ها در كدام قسمت قالی كار شده‌اند؟

با طرح این سوالات و پاسخ گویی به آنها در قسمت نتیجه ، قصد داریم به اهداف زیر نائل آییم:

 گردآوری منبع مناسبی برای علاقمندان و پژوهشگران رشته‌ی فرش و ادامه دادن مسیر هنرمندان این رشته می باشد .

 با گردآوری این مجموعه ، نقشه قالی كتیبه‌داری را به نحوی جدید ، برای ارائه پایان نامه ، طراحی می‌كنم .

 

 

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول : مروری بر قالی ایران
فصل دوم : تاریخچه موزه فرش ایران
فصل سوم: تعریف ونقش خط درقالی ایران
فصل چهارم : طراحی و اجرای فرم انواع کتیبه در قالیهای مناطق مختلف
فصل پنجم : قالیهای کتیبه‌دار موزه فرش ایران
فصل ششم : کتیبه ، نقشمایه‌ای در قالی
فصل هفتم : قالی بافی در دوره‌ی صفوی
- نمونه‌هایی از قالیهای کتیبه‌دار دوره صفویه
فصل هشتم : نمونه‌هایی از قالیهای کتیبه‌دار در سایر موزه‌ها
خلاصه
نتیجه


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نماییدنوع مطلب :
برچسب ها : پایان نامه، كارشناسی، صنایع دستی، قالیهای كتیبه دار موزه فرش ایران، گرافیک، هنر،
لینک های مرتبط :


جزئیات كامل :

عنوان كامل : پایان نامه کاربرد فلو سنجها در آلومینای جاجرم

تعداد صفحات : 75

دسته : برق، الكترونیك، مخابرات

توضیحات : پایان نامه كارشناسی رشته مهندسی برق – قدرت

 

 

خلاصه

دردنیای صنعتی امروزی که هر لحظه علم الکترونیک وصنعت نیمه هادیها روبه پیشرفت می باشد شاهد وارد شدن روز افزون انها در تمام زندگی بشر بوده ومیتوان گفت زندگی بدون استفاده ازانها برای انسان ناممکن شده است . با توجه به پیشرفت علوم کامپیوتر در این دوره ، انجام وکنترل تمام کارها توسط ان به سرعت افزایش یافته و دیگر نیازی به کارطاقت فرسا ونیروی انسانی زیاد ، نمی باشد.

همانطور که در بالا اشاره شد این صنعت خیلی زود درکارخانجات وجایی که نیروی انسانی دران نقش عمده ای را ایفا می کردوارد شده ودنیا را متحول کرد،این تحول بنام اتوماسیون صنعتی ثبت گردید.دراتوماسیون صنعتی شاهد دقت بالا ، افزایش تولید ، سرعت بالا ،کاهش نیروی انسانی ،کیفیت مطلوب ،مشکلات کمتر و رفع  سریعتر مشکلات و در نهایت سود اقتصادی بسیار بالا هستیم .

اندازه گیری یکی ازشاخه های مهم درصنعت اتوماسیون بوده که بنام ابزار دقیق درهرکارخانه یا کارگاهی ارائه می شود و بخش دیگر اتوماسیون، کنترل می باشد . علم ابزار دقیق ، اندازه گیری تمام پارامتر های فیزیکی یا شیمیایی یک پروسه  صنعتی در هر لحظه و تبدیل این پارامترها به سیگنالهای الکتریکی قابل قبول برای بخش کنترل می باشد .با ورود این سیگنالها از یک طرف و ورود برنامه های فرایندی به فرم نرم افزار از طرف دیگر به بخش کنترل ارائه خروجی مناسب از ان را شاهد هستیم که این خروجی ها به انواع مختلف سیگنالهای الکتریکی برای کنترل پروسه صنعتی ارسال میگردد.. پارامترهای فیزیکی مانند اندازه گیری فشار ، دما ، فلو ، جابجایی ، دانسیته ‌، ویسکوزیته ، وزن  و غیره و  پارامترهای شیمیایی اندازه گیری مانند شناخت درصد ترکیبات عناصر یا ملکولهای خاصی(مثل کلر موجود در اب واکسیژن موجود در هوا ودرصد اسیدی وبازی سیالات و.......)در مواد و نقاط مختلف می باشد.

در کارخانه الومینای جاجرم انواع مختلفی از سنسورهای ابزار دقیقی از لحاظ نوع پارامتر مورد اندازه گیری ، رنج اندازه گیری ، کاربرد در مکانهای  مختلف ، شرکتهای سازنده ، دقت در اندازه گیری و غیره وجود دارند. عنوان پایان نامه بنده فقط در مورد اندازه گیری فلو در این کارخانه می باشد که این فلو مکن است مربوط به مایعات ،گازها و جامدات باشد . روشهای اندازه گیری فلو بسیار زیاد بوده و فقط از چند روش مذکور در این کارخانه استفاده شده است:

  1. فلومتر های مغناطیسی
  2. فلومتر های هیدروستاتیک(ونتوری-اوریفیس - پیتوت )
  3. فلومتر های توربینی در انواع مختلف .

از این سه روش فقط برای اندازه گیری فلوی سیالات و گازها استفاده می شود وفقط یک روش برای اندازه گیری جامدات عبوری از روی نوار نقاله ها به صورت سیستم توزین می باشد.

این پایان نامه شامل سه بخش اصلی می باشد که در زیر به تفسیر تک تک انها می پردازیم:

بخش اول: شامل توضیحات مختصری در باره سه بخش کارخانه الومینا ( قرمز – سفید- جانبی) بوده و در ضمن تمام واحدهای مر بوط به هر بخش را از لحاظ کارکرد وکاربرد فلو سنج ها در ان تشریح می کنم .

بخش دوم: بعلت کثرت استفاده از فلومتر مغناطیسی در این کارخانه فقط به توضیح و تفسیر کامل این تجهیز پرداخته و در این اصول کار- ساختار- کاربردها- مزیتها - معایب  می پر دازیم.

بخش سوم :در بخش سوم این پایان نامه نیز به دلیل بالا تشریح کامل فلومتر های هیدروستاتیکی را در نظر گرفته و با ارائه قانون برنولی واستفاده از ان در این فلومتر به تشریح تک تک فلومتر ها ی اوریفیس ونتوری وپیتوت می پردازیم .

بعلت کثرت مطالب از تحقیق در باره فلومتر های تور بینی و مسی و سیستمهای توزین خودداری کرده، بخش یک به محلهایی که این تجهیزات  در آنها  استفاده  شده است را یاد آور میشود .    

 

فهرست

 1        خلاصه
فصل اول : خلاصه ای از عملکرد واحد های عملیاتی و کاربرد فلو سنجها در آنها
1-1-  مقدمه                                                                                               4
1-2- بخش یک (واحدهای قرمز)                                                                      5
1-3- بخش دو (واحدهای سفید)                                                                       7
1-4- بخش سه (واحدهای جانبی)                                                                     8

فصل دوم : فلومترهای مغناطیسی   
2- 1- اصول کار                                                                                           11
2-1-1- القای AC و DC                                                                              13
2-1-2- القاء با دو فرکانس                                                                              16
2 – 2 – ساختار                                                                                            18
2-2-1- لاینرهای سرامیکی                                                                              22
2-2-2- مدارات الکترونیکی و هوشمند                                                                24
2-2-3- ظرفیت ورنج                                                                                     25
2 – 3 – کاربردها                                                                                          26
2 – 4 – نصب                                                                                              31
2 – 5 – مشخصات                                                                                                       32
2-5-1- مزیتها                                                                                             32
 2-5-2- محدودیتها                                                                                      34


فصل سوم : فلومترهای هیدروستاتیک
3-1- مقدمهای بر اندازه گیری فلو به روش اختلاف فشار                                          37
3-1-1- تئوری برنولی                                                                                    37
3-1-2- قانون جذر در جریان سیال                                                                    42
3-2- محاسبه قطر اوریفیس                                                                              46
3-3- ونتوری ها                                                                                           48
3-3-1- لوله های ونتوری                                                                               48
3-3-2- نازلهای جریان                                                                                  50
3-3-3- لوله های جریان                                                                                51
3-4- لوله پیتوت                                                                                          52
3-5- مشخصات صفحه اورفیس                                                                        54
3-6- افت فشار دائمی در سیستم                                                                       56
3-7- اتصال لوله های فشار از المنت اولیه به وسایل اندازه گیری                                 57
3-8- مقایسه لوله ونتوری و صفحه اوریفیس                                                         59
3-9-  وسایل اندازه گیری اختلاف فشار                                                              60
3-9-1- مدرج کردن جریان سنج                                                                       60
3-9-2- انواع وسایل اندازه گیری اختلاف فشار                                                      62
 3-9-3- اندازه گیری اختلاف فشار به روش الکتریکی                                             64                                                                  
پیوستها                                                                                                       69
منابع                                                                                                          72
خلاصه انگلیسی                                     73


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نماییدنوع مطلب :
برچسب ها : کاربرد فلو سنجها، آلومینای جاجرم، پایان نامه، كارشناسی، مهندسی برق، الكترونیك، مخابرات،
لینک های مرتبط :


پایان نامه طراحی سیستم تحقیق و توسعه(R&D) در شرکتهای بزرگ

پایان-نامه-طراحی-سیستم-تحقیق-و-توسعه(r-d)-در-شرکتهای-بزرگپایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع با موضوع طراحی سیستم تحقیق و توسعه(R & D) در شرکتهای بزرگ، در قالب فایل pdf و در حجم 237 صفحه.دانلود فایل

نوع مطلب :
برچسب ها : پایان نامه، طراحی سیستم، تحقیق و توسعه، کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع،
لینک های مرتبط :


پایان نامه یکپارچه سازی روشهای تصمیم گیری چندمعیاره(AHP و DEA) با شبیه سازی کامپیوتری

پایان-نامه-یکپارچه-سازی-روشهای-تصمیم-گیری-چندمعیاره(ahp-و-dea)-با-شبیه-سازی-کامپیوتریپایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع با موضوع یکپارچه سازی روشهای تصمیم گیری چندمعیاره(AHP و DEA) با شبیه سازی کامپیوتری: ارزیابی سناریوهای بهبود حمل و نقل ریلی، در قالب فایل pdf و در حجم 107 صفحه.دانلود فایل

نوع مطلب :
برچسب ها : پایان نامه، یکپارچه سازی، روشهای تصمیم گیری چندمعیاره، AHP، DEA، شبیه سازی کامپیوتری،
لینک های مرتبط :


تحلیل آماری آزمون تی تک نمونه ای فصل چهار پایان نامه

تحلیل-آماری-آزمون-تی-تک-نمونه-ای-فصل-چهار-پایان-نامهاین فایل فصل 4 پایان نامه در قالب ورد می باشد که علاوه بر تحلیل آماری به بررسی فرضیه ها نیز پرداخته می شود و به عنوان الگوی کاری پایان نامه بسیار مفید استدانلود فایل

نوع مطلب :
برچسب ها : پایان نامه، تحلیل آماری، آزمون تی تک،
لینک های مرتبط :


پایان نامه نقش معاونان و مدیران  در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

پایان-نامه-نقش-معاونان-و-مدیران-در-پیشرفت-تحصیلی-دانش-آموزانپایان نامه روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان نقش معاونان و مدیران  در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی ، مساله تربیت مساله حیات و سرنوشت یک ملت و جامعه است. تربیت در آغاز برعهده والدین بوده وآنها بودند که امر هدایت وجریان رشد کودک را زیر ...دانلود فایل

نوع مطلب :
برچسب ها : پایان نامه روانشناسی و علوم تربیتی، پایان نامه، روانشناسی، علوم تربیتی، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، مقطع ابتدایی،
لینک های مرتبط :


پایان نامه آلودگی هوا و اثرات آلاینده ها بر روی پروسه های بیوشیمیائی و فیزیولوژیکی

پایان-نامه-آلودگی-هوا-و-اثرات-آلاینده-ها-بر-روی-پروسه-های-بیوشیمیائی-و-فیزیولوژیکیهوا مخلوطی از گازهای مختلف است. گرچه جو زمین ظاهراً به دلیل ماهیت گازی شکل خود بی وزن به نظر می رسد، اما دارای جرمی به مقدار 1014×6/5 تن می باشد. به استثنای بخار آب، نسبت اختلاط گازهای تشکیل دهنده هوا تا ارتفاع 60 کیلومتری نسبتاً ثابت است. حدود 99 درصد حجم هوای زمین را دو گاز ازت و اکسیژن تشکیل می ددانلود فایل

نوع مطلب :
برچسب ها : پایان نامه آلودگی هوا، آلاینده ها، بیوشیمیائی، فیزیولوژیکی، جو زمین، اکسیژن، پایان نامه،
لینک های مرتبط :


پایان نامه فرایند تصمیم گیری خریدار و مصرف کننده

پایان-نامه-فرایند-تصمیم-گیری-خریدار-و-مصرف-کنندهعصر امروز عصر اطلاعات است و افرادی كه از اطلاعات صحیح و قدرت تجزیه و تحلیل بیشتری برخوردارباشند در راه نیل به اهداف و برتری در بازار سر آمد ترند. تنوع محصولات و خدمات مختلف در بازار از یك طرف و وجود اطلاعات ناصحیح و فریبنده از طرفی دیگر لزوم بررسی دقیق اطلاعات ودر نظر گرفتن تمامی جوانب را از طرف مصردانلود فایل

نوع مطلب :
برچسب ها : پایان نامه، فرایند تصمیم گیری خریدار و مصرف کننده، بازاریابی،
لینک های مرتبط :


پایان نامه بررسی رابطه بین استفاده از منابع پنجگانه قدرت مدیران و تعهد سازمانی از  دیدگاه کارکنان

پایان-نامه-بررسی-رابطه-بین-استفاده-از-منابع-پنجگانه-قدرت-مدیران-و-تعهد-سازمانی-از-دیدگاه-کارکنانپایان نامه ای کامل و جامع در حوزه مدیریت رفتار سازمانی که منابع قدرت و نقش آن بر تعهد سازمانی می باشد.امروزه در سازمانها و شرکتهای مختلف، مدیران با توجه به شرایط و موقعیتهای خاصی که در پیش دارند، باید از بهترین نوع قدرت خود استفاده کنند تا حس وفاداری به سازمان یا شرکت و تعهد سازمانی درکارکنان به وجودانلود فایل

نوع مطلب :
برچسب ها : مدیریت، پایان نامه، رفتار سازمانی، منابع پنجگانه قدرت مدیران، تعهد سازمانی،
لینک های مرتبط :


پایان نامه مدیریت دانش و ارتباط آن با توانمند سازی کارکنان

پایان-نامه-مدیریت-دانش-و-ارتباط-آن-با-توانمند-سازی-کارکنانیکی از مهم ترین چالش های مدیران عصر حاضر در سازمان ها، عدم استفاده کافی از منابع فکری، توان ذهنی و ظرفیت های بالقوه منابع انسانی موجود است. در اغلب سازمان ها از توانایی کارکنان استفاده بهینه نمی­شود و مدیران قادر نیستند ظرفیت های بالقوه آنان را به کار گیرند. به عبارت دیگر افراد بروز خلاقیت، ابتکار ودانلود فایل

نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود، پایان نامه، مدیریت دانش، توانمند سازی، کارکنان،
لینک های مرتبط :


پایان نامه سبكها و روشهای مدیریت در معدن

پایان-نامه-سبكها-و-روشهای-مدیریت-در-معدنمدیریت به مفهوم كلی سابقه ای برابر با زندگی اجتماعی انسان دارد. اولین كاربرد مدیریت توسط انسان غارنشین به شكل كار از طریق و توسط دیگران با رعایت اصل تقسیم كار آغاز شد.دانلود فایل

نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود، پایان نامه، سبكها، روشها، مدیریت، معدن،
لینک های مرتبط :


پایان نامه بررسی اثر هارمونیکها بر موتورهای القایی سه فاز

پایان-نامه-بررسی-اثر-هارمونیکها-بر-موتورهای-القایی-سه-فازدانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق قدرت با عنوان  بررسی اثر هارمونیکها بر موتورهای القایی سه فاز، در قالب فایل word و در حجم 114 صفحه. پروژه حاضر به بررسی اثر هارمونیکها بر موتورهای القایی سه فاز می پردازد.دانلود فایل

نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود، پایان نامه، کارشناسی، ارشد، برق قدرت، هارمونیکها، موتورهای القایی،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 14 مرداد 1394 :: نویسنده : آ آ
پایان نامه شبیه سازی و بهینه سازی مصرف انرژی واحد بازیابی گوگرد

پایان-نامه-شبیه-سازی-و-بهینه-سازی-مصرف-انرژی-واحد-بازیابی-گوگرددانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی با عنوان شبیه سازی و بهینه سازی مصرف انرژی واحد بازیابی گوگرد، در قالب فایل word و در حجم 108 صفحه.   چکیده:  نیاز روز افزون صنایع به گوگرد همراه با توجه به قوانین زیست محیطی جهت حذف آلاینده­ ها باعث شده است که...دانلود فایل

نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود، پایان نامه، کارشناسی، ارشد، مهندسی شیمی، شبیه سازی، بهینه سازی،
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 5 )    1   2   3   4   5   
درباره وبلاگ


دانلود پروژه,پروژه,دانلود پایان نامه ,پایان نامه,دانلود تحقیق,تحقیق,دانلود جزوه,جزوه آموزشی,دانلود مقاله ,مقاله

مدیر وبلاگ : آ آ
مطالب اخیر
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :